หน้าแรก arrow หลักสูตรโรงเรียน
         
ผู้อำนวยการ

 images/stories/boss2.jpg

 นายจเร  ลือชัย
ผอ.โรงเรียนบ้านแหลม

เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์
พันธกิจของโรงเรียน
หลักสูตรโรงเรียน
ทำเนียบบุคลากร
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลจำนวนนักเรียน
เกียรติภูมิของโรงเรียน
ภาพกิจกรรม
บรรยากาศของโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษา
เชิญร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา
เมนูผู้ใช้งาน
Trueปลูกปัญญา
อ่านหนังสือพิมพ์
เวบไซต์ สพฐ.
เวบไซต์ สพป.เพชรบุรี1
ดูtv online
โทรทัศนครู
KruTube.com
ข่าวประจำวัน
เกี่ยวกับอาเซียน
ข้อมูลประเทศอาเซียน
กระดานสนทนา
ผู้ที่กำลังonline
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไปออนไลน์
ผู้เยี่ยมชม: 371692
ข่าวโรงเรียนบ้านแหลม
 
 

    images/stories/king55.jpg

 

หลักสูตรโรงเรียน

ส่วนนำ 

1.1 ความนำ

                            กระทรวงศึกษาธิการได้วิจัยและติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ในระยะ 6 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นปัญหาและความไม่ชัดเจนของหลักสูตร
หลายประการ ทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร  กระบวนการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติและผลผลิตจาก
การใช้หลักสูตร รวมทั้งปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในด้านความรู้  ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ (สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2546 ก, 2546 ข, 2548 ก, 2548 ข,   สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547,  สำนักผู้ตรวจราชการและติดตามประเมินผล, 2548, สุมล  ว่องวานิช  และนงลักษณ์  วิรัชชัย, 2547, Nutravong, 2002, Kittsunthorn, 2003)

                       จากข้อค้นพบการศึกษาวิจัยและประเมินผล การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 ดังกล่าวของกระทรวงศึกษาธิการ   ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10  (พ.ศ.2550 - 2554)  ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคนในสังคมไทย  และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544  ให้เหมาะสม  ชัดเจน  ทั้งเป้าหมายหลักสูตรในการพัฒนาผู้เรียน  และกระบวนการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา   ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 เพื่อเป็นกรอบทิศทางใน
การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนต่อไป

                             โรงเรียนบ้านแหลม เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ร่วมกันจัดทำหลักสูตรโรงเรียน   พุทธศักราช  2552  ขึ้นตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการนำสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน ที่สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้  และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมที่มี
การเปลี่ยนแปลง  และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในเอกสารนี้ จะช่วยให้โรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว  ซึ่งจะสามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและโรงเรียนนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพและมีเอกภาพ  อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การจบหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
การเรียนรู้ ซึ่งจะครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                         การจัดทำหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านแหลม   พุทธศักราช  2552   ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้  เพราะความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ทั้งระดับท้องถิ่น  ชุมชน  ครอบครัว  และบุคคลกรของโรงเรียน  โดยร่วมกันวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ  ดำเนินการ  สนับสนุน ตรวจสอบ  ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเพื่อให้เป็นหลักสูตรที่สมบูรณ์ 
เพื่อพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดไว้

1.2 วิสัยทัศน์

หลักสูตรโรงเรียนบ้านแหลม พุทธศักราช 2552   เป็นหลักสูตรการศึกษาที่จัดขึ้นให้สอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษาของชาติ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนบ้านแหลมทุกคน  ให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย   สติปัญญา   คุณธรรม   จริยธรรม   และคุณลักษณะอันพึงประสงค์   บนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล   รักถิ่นฐานบ้านเกิด  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ มีจิตสำนึก       ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   เป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนและท้องถิ่น    ยึดมั่นในวิถีชีวิตที่พอเพียง  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า    ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

1.3 สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

                            หลักสูตรโรงเรียนบ้านแหลม พุทธศักราช 2552 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซึ่งการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดนั้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสำคัญ 5  ประการ  ดังนี้      

   ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม


                            1.  ความสามารถในการสื่อสาร  เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ

2.  ความสามารถในการคิด  เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์  การคิดอย่างสร้างสรรค์   การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   และการคิดเป็นระบบ   เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ   ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม  และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น     ต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม

4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถในการนำกระบวนการ ต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทำงานและการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม    การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น

5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี    เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้
การสื่อสาร  การทำงาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์   ถูกต้องเหมาะสมและมีคุณธรรม

1.4 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

หลักสูตรโรงเรียนบ้านแหลม  พุทธศักราช  2552   มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์   เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองของท้องถิ่น  พลเมืองไทยและพลโลก  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  และจุดเน้นของกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  ดังนี้

1. รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์

2. ซื่อสัตย์สุจริต

3. มีวินัย

4. ใฝ่เรียนรู้

5. อยู่อย่างพอเพียง

6. มุ่งมั่นในการทำงา

7. รักความเป็นไทย 

8. มีจิตสาธารณะ

9. มีความรับผิดชอบ

10. รักความเป็นท้องถิ่น

2. โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านแหลม

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านแหลม  ประกอบด้วยโครงสร้างเวลาเรียนและโครงสร้างหลักสูตรชั้นปี

2.1  โครงสร้างเวลาเรียน

      การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านแหลมเป็นการจัดการเรียนรู้               ระดับชั้นประถมศึกษา  (ชั้น  ป.1- 6)  มีเวลาเรียนปีละไม่น้อยกว่า  1,000  ชั่วโมง มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้

 

ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

วิทยาศาสตร์

80

80

80

80

80

80

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

o   ประวัติศาสตร์

o   ศาสนาศีลธรรม  จริยธรรม

o   หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและ
การดำเนินชีวิตในสังคม

o   เศรษฐศาสตร์

o   ภูมิศาสตร์

120

(40)


(80)

120

(40)


(80)

120

(40)


(80)

120

(40)


(80)

120

(40)


(80)

120

(40)


(80)

สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

ศิลปะ

80

80

80

80

80

80

การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

40

40

40

80

80

80

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)

40

40

40

80

80

80

รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

840

840

840

840

840

840

 • รายวิชา / กิจกรรม ที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามความพร้อมและจุดเน้น

       เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


ป. 1  รายวิชา ร้อยกรองของเด็ก    

           (ท 11201)   40  ชั่วโมง

ป.2  รายวิชา วรรณกรรม นำชีวิต 

          (ท 12201)   40  ชั่วโมง

 ป.3  รายวิชา  ภาษาวรรณศิลป์
         ( ท 13201)   40   ชั่วโมง

เพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

และภาษาไทย

ป. 4  รายวิชา ถิ่นฐานบ้านแหลม

            (ส 14201)   40   ชั่วโมง

ป.5  รายวิชาวรรณกรรมบ้านแหลม

            (ท 15201)   40   ชั่วโมง

ป.6  รายวิชา นิราศเมืองเพชร

           ( ท 16201)   40   ชั่วโมง


 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 

o   กิจกรรมแนะแนว

o   กิจกรรมนักเรียน

              - ลูกเสือ / เนตรนารี

              - ชุมนุม

o   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

120

120

120

120

120

120

รวม เวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

120

120

120

120

120

120

รวมเวลาเรียน

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

 

หมายเหตุ             รายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม                  
รายวิชาเพิ่มเติมหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติมตามจุดเน้น มีดังนี้

                                                1) ชั้น ป.1 - 3   จัดเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  40  ชั่วโมง/ปี

                                                                -  ป.1  รายวิชา ร้อยกรองของเด็ก  (ท11201)

                                                                -  ป.2  รายวิชา วรรณกรรมนำชีวิต  (ท12201)

                                                                -  ป.3  รายวิชา ภาษาวรรณศิลป์  (ท13201)

                                                2) ชั้น ป.4 - 6   จัดเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และภาษาไทย       

                                                      40  ชั่วโมง/ปี

                                                                -  ป.4  รายวิชา ถิ่นฐานบ้านแหลม  (ส14201)  40  ชั่วโมง/ปี

                                -  ป.5  รายวิชา วรรณกรรมบ้านแหลม  (ท15201)  40  ชั่วโมง/ปี

                                                                -  ป.6  รายวิชา นิราศเมืองเพชร  (ท 16201)  40  ชั่วโมง/ปี       

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                      
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรโรงเรียนบ้านแหลม กำหนดดังนี้

                                                1) ชั้น ป.1 - 3 

                                                                -  กิจกรรมแนะแนว                            20   ชั่วโมง/ปี

                                                                -  กิจกรรมลูกเสือ ฯ                             35   ชั่วโมง/ปี

                                                                -  กิจกรรมชุมนุม/ชมรม                    40   ชั่วโมง/ปี

                                                                -  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ชั้นป.1/ กิจกรรมวิจัย ฯ ชั้นป.2-ป.3                                                                                                

                                                                    เวลา 20  ชั่วโมง/ปี

 

2) ชั้น ป.4 - 6

                                                                -  กิจกรรมแนะแนว                            20   ชั่วโมง/ปี

                                                                -  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี              25   ชั่วโมง/ปี

                                                                -  กิจกรรมชุมนุม/ชมรม                    40   ชั่วโมง/ปี

                                                                -  กิจกรรมวิจัยของนักเรียน               20   ชั่วโมง/ปี

                                                3)  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  (ตลอดหลักสูตร  60  ชั่วโมง)

                                                                -  ชั้น ป.1                        จำนวน           5   ชั่วโมง/ปี

                                                                -  ชั้น ป.2                        จำนวน           5   ชั่วโมง/ปี

                                                                -  ชั้น ป.3                        จำนวน           5   ชั่วโมง/ปี

                                                                -  ชั้น ป.4                        จำนวน         15   ชั่วโมง/ปี

                                                                -  ชั้น ป.5                        จำนวน         15   ชั่วโมง/ปี

                                                                -  ชั้น ป.6                        จำนวน         15   ชั่วโมง/ปี

     ทั้งนี้ ให้จัดบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน  เช่น  วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ฯลฯ       และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีการบันทึกผลการปฏิบัติเป็นหลักฐาน


โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านแหลม

  2.2  โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี

                                  โครงสร้างหลักสูตรชั้นปี  เป็นโครงสร้างที่แสดงเวลาเรียนของรายวิชาพื้นฐาน          รายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติม  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ในแต่ละชั้นปี  มีรายละเอียดดังนี้


โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านแหลม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1


รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

(840)

ท11101    ภาษาไทย

200

ค11101    คณิตศาสตร์

200

ว11101    วิทยาศาสตร์

80

ส11101    สังคมศึกษา

80

ส11102    ประวัติศาสตร์

40

พ11101    สุขศึกษา  และพลศึกษา

80

ศ11101    ศิลปะ

80

ง11101    การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

อ11101    ภาษาอังกฤษ

40

รายวิชาเพิ่มเติม

(40)

ท11201    ร้อยกรองของเด็ก

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(120)

 • กิจกรรมแนะแนว

20

 • กิจกรรมนักเรียน

       - ลูกเสือ/เนตรนารี

       - ชุมนุม

              -  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน


35

40

20

 • *กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

5

รวมเวลาเรียน

1,000


หมายเหตุ   *  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรม

                           ลูกเสือ/เนตรนารี และกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

                      *  จัดกิจกรรมเสริมไม่นับเวลาเรียน  ได้แก่  คอมพิวเตอร์, ห้องสมุด, ซ่อมเสริม

 

โครงสร้างหลักสูตร โรงเรียนบ้านแหลม

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านแหลม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

(840)

ท12101    ภาษาไทย

200

ค12101    คณิตศาสตร์

200

ว12101    วิทยาศาสตร์

80

ส12101    สังคมศึกษา 

80

ส12102    ประวัติศาสตร์

40

พ12101    สุขศึกษาและพลศึกษา

80

ศ12101    ศิลปะ

80

ง12101    การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

อ12101    ภาษาอังกฤษ

40

รายวิชาเพิ่มเติม

(40)

ท12201  วรรณกรรมนำชีวิต

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(120)

 • กิจกรรมแนะแนว

20

 • กิจกรรมนักเรียน

       - ลูกเสือ/เนตรนารี

       - ชุมนุม

              -  กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน


35

40

20

 • *กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

5

รวมเวลาเรียน

1,000

 

หมายเหตุ   *  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรม

                           ลูกเสือ/เนตรนารี และกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

                      *  จัดกิจกรรมเสริมไม่นับเวลาเรียน  ได้แก่  คอมพิวเตอร์, ห้องสมุด, ซ่อมเสริม

 

โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านแหลม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

(840)

ท13101    ภาษาไทย

200

ค13101    คณิตศาสตร์

200

ว13101    วิทยาศาสตร์

80

ส13101    สังคมศึกษา 

80

ส13102    ประวัติศาสตร์

40

พ13101    สุขศึกษาและพลศึกษา

80

ศ13101    ศิลปะ

80

ง13101    การงานอาชีพและเทคโนโลยี

40

อ13101    ภาษาอังกฤษ

40

รายวิชาเพิ่มเติม

(40)

ท13201    ภาษาวรรณศิลป์

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(120)

 • กิจกรรมแนะแนว

20

 • กิจกรรมนักเรียน

       -  ลูกเสือ/ เนตรนารี

               -  ชุมนุม


35

40

     การเรียนรู้ด้วยวิจัยของนักเรียน

20

 • *กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

5

รวมเวลาเรียน

1,000

 

หมายเหตุ   *  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรม

                           ลูกเสือ/เนตรนารี และกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

                      *  จัดกิจกรรมเสริมไม่นับเวลาเรียน ได้แก่  คอมพิวเตอร์, ห้องสมุด, ซ่อมเสริม


โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านแหลม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

(840)

ท14101    ภาษาไทย

160

ค14101    คณิตศาสตร์ 

160

ว14101    วิทยาศาสตร์

80

ส14101    สังคมศึกษา 

80

ส14102    ประวัติศาสตร์

40

พ14101    สุขศึกษาและพลศึกษา

80

ศ14101    ศิลปะ

80

ง14101    การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

อ14101    ภาษาอังกฤษ

80

รายวิชาเพิ่มเติม

(40)

ส14201    ถิ่นฐานบ้านแหลม

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(120)

 • กิจกรรมแนะแนว

20

 • กิจกรรมนักเรียน


               -  ลูกเสือ/เนตรนารี

               -  ชุมนุม

               -  การเรียนรู้ด้วยวิจัยของนักเรียน

25

40

20

 • *กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

15

รวมเวลาเรียน

1,000

 

หมายเหตุ   *  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรม

                           ลูกเสือ/เนตรนารี และกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

                      *  จัดกิจกรรมเสริมไม่นับเวลาเรียน ได้แก่   ดนตรีไทย, ภาษาอังกฤษ, 

                           กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศตามกลุ่มสาระ


โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านแหลม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

(840)

ท15101    ภาษาไทย

160

ค15101    คณิตศาสตร์

160

ว15101    วิทยาศาสตร์

80

ส15101    สังคมศึกษา 

80

ส15102    ประวัติศาสตร์

40

พ15101    สุขศึกษาและพลศึกษา

80

ศ15101    ศิลปะ

80

ง15101    การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

อ15101    ภาษาอังกฤษ   

80

รายวิชาเพิ่มเติม

(40)

ท15201    วรรณกรรมบ้านแหลม

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(120)

 • กิจกรรมแนะแนว

20

 • กิจกรรมนักเรียน


              -  ลูกเสือ/เนตรนารี

              -  ชุมนุม

              -   การเรียนรู้ด้วยวิจัยของนักเรียน

25

40

20

 • *กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

15

รวมเวลาเรียน

1,000

 

หมายเหตุ   *  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรม
                           ลูกเสือ/เนตรนารี และกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

                      *  จัดกิจกรรมเสริมไม่นับเวลาเรียน ได้แก่   ภาษาอังกฤษ,  กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ                                                             

                           ตามกลุ่มสาระ


โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนบ้านแหลม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

 

รายวิชา/กิจกรรม

เวลาเรียน(ชม./ปี)

รายวิชาพื้นฐาน

(840)

ท16101    ภาษาไทย

160

ค16101    คณิตศาสตร์

160

ว16101    วิทยาศาสตร์

80

ส16101    สังคมศึกษา 

80

ส16102    ประวัติศาสตร์

40

พ16101    สุขศึกษาและพลศึกษา

80

ศ16101    ศิลปะ

80

ง16101    การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

อ16101    ภาษาอังกฤษ

80

รายวิชาเพิ่มเติม

(40)

ท16201    นิราศเมืองเพชร

40

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

(120)

 • กิจกรรมแนะแนว

20

 • กิจกรรมนักเรียน


                -  ลูกเสือ/เนตรนารี

                -  ชุมนุม

                -   การเรียนรู้ด้วยวิจัยของนักเรียน

25

40

20

 • *กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

15

รวมเวลาเรียน

1,000

 

หมายเหตุ   *  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์บูรณาการในกิจกรรม

                           ลูกเสือ/เนตรนารี และกิจกรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

                      *  จัดกิจกรรมเสริมไม่นับเวลาเรียน  ได้แก่   ภาษาอังกฤษ, กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศ

                           ตามกลุ่มสาระ


3. คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ท11101  ภาษาไทย                                                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                                                                                      เวลา  200  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

การอ่าน

                ความหมายของคำ  คำคล้องจอง  ข้อความที่ประกอบด้วย  คำพื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ไม่น้อยกว่า  600  คำ   รวมทั้งคำที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์   คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ  คำที่มีอักษรนำ  อ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ  นิทาน  เรื่องสั้น  บทร้องเล่นและบทเพลง  เรื่องราวจากบทเรียน  หนังสือตามความสนใจ  หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

                อ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  ข้อความสั้นๆ บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน
ตอบคำถาม  เล่าเรื่อง  คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน   อ่านหนังสือตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและนำเสนอ  บอกความหมายของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์สำคัญที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน

                มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  มีวินัย  ซื่อสัตย์สุจริต
ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ

การเขียน

                คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  เขียนสื่อสารคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  คำพื้นฐานในบทเรียน  คำคล้องจอง  ประโยค

                คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด   เขียนสื่อสารด้วยคำและประโยคง่าย ๆ

มีมารยาทในการเขียน  มีวินัย  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิดและการใช้ทักษะชีวิต

การฟัง  การดูและการพูด

                ฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ  คำสั่งง่ายๆ การจับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น   ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง   เรื่องเล่าสารคดีสำหรับเด็ก  นิทาน  การ์ตูน
เรื่องขบขัน  พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน  การแนะนำตนเอง  การขอความช่วยเหลือ  การกล่าวคำขอบคุณ  การกล่าวคำขอโทษ

                ฟังคำแนะนำ  คำสั่งง่ายๆ  และปฏิบัติตาม  ตอบคำถามและเล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง   พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารตามวัตถุประสงค์

                มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด  การสื่อสาร การคิด  การใช้ทักษะชีวิต  รักความเป็นไทย     อยู่อย่างพอเพียง และมีความรับผิดชอบ

หลักการใช้ภาษาไทย

                พยัญชนะ   สระ  วรรณยุกต์  การสะกดคำ  การแจกลูก  การอ่านเป็นคำมาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา  การผันคำ  ความหมายของคำ  การแต่งประโยค  คำคล้องจอง

                บอกและเขียนพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  เลขไทย  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ  เรียบเรียงคำเป็นประโยค  ต่อคำคล้องจองง่ายๆ

                มีความสามารถในการสื่อสาร  การแก้ปัญหา  ตลอดจนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มีจิตสาธารณะ              มีความรับผิดชอบ และอยู่อย่างพอเพียง

วรรณคดีและวรรณกรรม

                วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก  นิทาน  เรื่องสั้นง่ายๆ ปริศนาคำทาย  บทร้องเล่น  บทอาขยาน  บทร้อยกรอง  วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียน  บทอาขยานตามที่กำหนด  บทร้อยกรองตามความสนใจ

                บอกข้อคิดที่ได้จากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด  และบทร้อยกรองตามความสนใจ

                มีความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  ตลอดจนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ และรักความเป็นท้องถิ่น

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7, ป.1/8

ท 2.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

ท 3.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5 

ท 4.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4 

ท 5.1  ป.1/1, ป.1/2 

รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ท12101  ภาษาไทย                                                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                                                                                      เวลา  200  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

การอ่าน

                ความหมายของคำ  คำคล้องจอง  ข้อความ  บทร้อยกรองง่ายๆ คำพื้นฐานไม่น้อยกว่า  800  คำ  คำที่ใช้เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  คำที่มีรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์   คำที่มีตัวสะกดตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ  คำที่มีอักษรนำ  คำที่มีตัวการันต์  คำที่มี รร  คำที่มีพยัญชนะและสระที่ไม่ออกเสียง  อ่านจับใจความจากสื่อต่างๆ  นิทาน  เรื่องเล่าสั้นๆ  บทเพลงและบทร้อยกรองง่าย ๆ  เรื่องราวจากบทเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน  อ่านหนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย  หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน  ข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำการใช้สถานที่สาธารณะ  คำแนะนำการใช้เครื่องใช้ที่จำเป็นในบ้านและในโรงเรียน

                อ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  ข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆ  อธิบายความหมายของคำ
และข้อความที่อ่าน  ตั้งคำถามตอบคำถาม  ระบุใจความสำคัญและรายละเอียด  แสดงความคิดเห็นและคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน  อ่านหนังสือตามความสนใจและนำเสนอเรื่องที่อ่าน  อ่านข้อเขียน  เชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ

                มีมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

การเขียน 

                คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และตามจินตนาการ

                คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับประสบการณ์และตามจินตนาการ

                มีมารยาทในการเขียน รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัยใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  และการใช้ทักษะชีวิต


การฟัง  การดู และการพูด 

                ฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำ  คำสั่งที่ซับซ้อน   จับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น   ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง   เรื่องเล่าสารคดีสำหรับเด็ก  นิทาน  การ์ตูน
เรื่องขบขัน  พูดสื่อสารในชีวิตประจำวัน  การแนะนำตนเอง  การขอความช่วยเหลือ  การกล่าวคำขอบคุณ  การกล่าวคำขอโทษ   การพูดขอร้องในโอกาสต่างๆ และการเล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน

                ฟังคำแนะนำ  คำสั่งที่ซับซ้อนและปฏิบัติตาม  เล่าเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  บอกสาระสำคัญ  ตั้งคำถามและตอบคำถาม  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

                มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

หลักการใช้ภาษาไทย

                พยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกต์  เลขไทย  การสะกดคำ  การแจกลูก และการอ่านเป็นคำ  มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา  การผันอักษรกลาง  อักษรสูง และอักษรต่ำ  คำที่มี      ตัวการันต์  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ  คำที่มีอักษรนำ  คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน  คำที่มี รร   ความหมายของคำ  การแต่งประโยค  การเรียบเรียงประโยคเป็นข้อความสั้นๆ คำคล้องจอง  ภาษาไทยมาตรฐาน  และภาษาถิ่น

                บอกและเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และเลขไทย  เขียนสะกดคำและบอกความหมายของคำ  เรียบเรียงคำเป็นประโยคได้ตรงตามเจตนาของการสื่อสาร  บอกลักษณะคำคล้องจอง  เลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นได้เหมาะสมกับกาลเทศะ

                ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด         การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

วรรณคดีและวรรณกรรม

                วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองสำหรับเด็ก  นิทาน  เรื่องสั้นง่ายๆ ปริศนาคำทาย   บทอาขยาน  บทร้อยกรอง  วรรณกรรมในบทเรียน  บทร้องเล่นในท้องถิ่นและในการละเล่นของเด็กไทย   บทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองตามความสนใจ

                ระบุข้อคิดที่ได้รับจากการอ่านหรือการฟังวรรณกรรมสำหรับเด็ก   ร้องบทร้องเล่นสำหรับเด็ก ในท้องถิ่น   ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

 

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8

ท 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 

ท 3.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7 

ท 4.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 

ท 5.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3

รวมทั้งหมด  27  ตัวชี้วัด

 

 คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ท13101  ภาษาไทย                                                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                                                                                      เวลา  200  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

การอ่าน

                การอ่านออกเสียงและการบอกความหมายของคำ  คำคล้องจอง  ข้อความ  และบทร้อยกรองง่ายๆ ที่ประกอบด้วยคำพื้นฐานไม่น้อยกว่า   1,200  คำ   รวมทั้งคำที่เรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
คำที่มีตัวการันต์  คำที่มี  รร   คำที่มีพยัญชนะและสระไม่ออกเสียง  คำพ้อง  คำพิเศษอื่นๆ  การอ่าน       จับใจความจากสื่อต่างๆ  นิทาน  เรื่องเล่าสั้นๆ  บทเพลงและบทร้อยกรอง  ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน  อ่านหนังสือตามความสนใจ  หนังสือที่นักเรียนสนใจ  หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน  อ่านข้อเขียนเชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ  คำแนะนำต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  ประกาศ  ป้ายโฆษณาและคำขวัญ  อ่านข้อมูลจากแผนภาพ  แผนที่และแผนภูมิ

                อ่านออกเสียงคำ  ข้อความ  เรื่องสั้นและบทร้อยกรองง่ายๆ  ได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว  อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน  ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลเรื่องที่อ่าน  ลำดับเหตุการณ์และคาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่าน   โดยระบุเหตุผลประกอบ   สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน   อ่านหนังสือตามความสนใจและนำเสนอเรื่องที่อ่าน  อ่านข้อเขียน        เชิงอธิบายและปฏิบัติตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ   อธิบายความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ  แผนที่     และแผนภูมิ

                มีมารยาทในการอ่านและนิสัยรักการอ่าน  มีวินัยใฝ่เรียนรู้  มีความสามารถในการสื่อสาร
การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

การเขียน

                การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดตามรูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  เขียนบรรยายเกี่ยวกับลักษณะของคน  สัตว์  สิ่งของ  สถานที่  การเขียนบันทึกประจำวัน  การเขียนจดหมายลาครู  การเขียนเรื่องตามจินตนาการจากคำ  ภาพ และหัวข้อที่กำหนด

                คัดลายมือด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด  เขียนบรรยายเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ชัดเจน  เขียนบันทึกประจำวัน  เขียนจดหมายลาครู  เขียนเรื่องตามจินตนาการ

                มีมารยาทในการเขียน   มีวินัย  มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ                 มีความรับผิดชอบ   มีความเป็นท้องถิ่น   มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

การฟัง  การดู และการพูด

                จับใจความและพูดแสดงความคิดเห็น   ความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ทั้งที่เป็นความรู้และ  ความบันเทิง   เรื่องเล่าสารคดีสำหรับเด็ก  นิทาน  การ์ตูน  เรื่องขบขัน  รายการสำหรับเด็ก  ข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน  เพลง  พูดสื่อสารในชีวิตประจำวันด้วยการแนะนำตนเอง  แนะนำสถานที่  ในโรงเรียน  ชุมชน  เชิญชวนเกี่ยวกับปฏิบัติตนในด้านต่าง ๆ เล่าประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน          พูดในโอกาสต่างๆ การพูดขอร้อง  ทักทาย  กล่าวขอบคุณ  ขอโทษ  ปฏิเสธ และพูดซักถาม

                เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูทั้งที่เป็นความรู้และความบันเทิง  บอกสาระสำคัญจาก
การฟังและการดู   ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู  พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  พูดสื่อสารได้ชัดเจนตรงตามวัตถุประสงค์

มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นใน
การทำงาน  รักความเป็นไทย  มีความรับผิดชอบ  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา
การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี

หลักการใช้ภาษาไทย

                สะกดคำ  แจกลูก  อ่านเป็นคำ  มาตราตัวสะกดที่ตรงตามมาตราและไม่ตรงตามมาตรา  การผันอักษร  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ  คำที่มีอักษรนำ  คำที่ประวิสรรชนีย์และคำที่ไม่ประวิสรรชนีย์
คำ  ฤ   ฤๅ   คำที่ใช้  บัน  บรร  คำที่ใช้  รร  คำที่มีตัวการันต์  ความหมายของคำ  ชนิดและหน้าที่ของคำต่างๆ  การใช้พจนานุกรม  การแต่งประโยคเพื่อการสื่อสาร  คำคล้องจอง  คำขวัญ  ภาษาไทยมาตรฐาน  ภาษาถิ่น

                มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา   รักความเป็นไทย  มุ่งมั่นในการทำงาน
มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ

 

วรรณคดีและวรรณกรรม

                วรรณคดี  วรรณกรรม และเพลงพื้นบ้าน  นิทานหรือเรื่องในท้องถิ่น  เรื่องสั้นง่ายๆ  ปริศนา
คำทาย  บทร้อยกรอง  เพลงพื้นบ้าน  เพลงกล่อมเด็ก  วรรณกรรม  วรรณคดีในบทเรียน  และตามความสนใจ

                ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณกรรม   เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  รู้จักเพลงพื้นบ้านและเพลงกล่อมเด็ก  เพื่อปลูกฝังความชื่นชมวัฒนธรรมท้องถิ่น  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีที่อ่าน  ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด  และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

                 มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา   ตลอดจนมีความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์   มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียง  และรักความเป็นไทย

 

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9

ท 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6

ท 3.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6

ท 4.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6

ท 5.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4

รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ท14101  ภาษาไทย                                                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                                                                      เวลา  160  ชั่วโมง

.....................................................................................................................................................................

การอ่าน

                ความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  คำที่มี  ร  ล  เป็นคำควบกล้ำ   คำที่มีอักษรนำ
คำประสม  อักษรย่อ  เครื่องหมายวรรคตอน  ประโยค  สำนวน  คำพังเพย  สุภาษิต  ปริศนาคำทาย  บทความ  บทโฆษณา  ข่าว เหตุการณ์ประจำวัน  สารคดี  บันเทิงคดี  นำมาสรุปองค์ความรู้  ข้อคิดเห็น  นำไปใช้ตัดสินใจ เลือกอ่านหนังสือที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับวัย 

                อ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ  อ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องสั้น  แล้วนำมาเล่าเรื่องจากประสบการณ์  นิทานชาดก  แล้วแยกข้อเท็จจริง 

                มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีความสามารถในการคิดและ
การแก้ปัญหา

การเขียน

                เขียนตามรูปแบบการเขียน  เขียนสื่อสาร  คัดลายมือ  ย่อความ  ความเรียง  นิทาน  ประกาศ  จดหมาย  คำขวัญ  คำแนะ  บันทึก รายงาน  เขียนเรื่องจากจินตนาการ  แผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิด

                บันทึกการค้นคว้าหาความรู้จากการอ่านและการฟัง  ใช้กระบวนการเขียนนำมาพัฒนางานเขียน

                มีมารยาทในการเขียน  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการทำงาน และมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การฟัง  การดู  และการพูด

                ฟังและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การฟัง  การเล่าเรื่อง  บทความสั้นๆ ข่าว  เหตุการณ์ประจำวัน  โฆษณา  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องราวจากบทเรียน   ทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง  ถ้อยคำ  จับใจความสำคัญ  แสดงความคิดเห็น

                ตั้งคำถามและตอบคำถามจากการดูและการฟัง   แล้วนำเรื่องราวจากการฟังมาสนทนาเล่าเรื่อง  เลือกฟังเรื่องที่เป็นประโยชน์

                มีมารยาทในการฟัง  การดู  การพูด  มีความซื่อสัตย์  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มีความสามารถใน         การสื่อสาร

หลักการใช้ภาษาไทย

                เขียนสะกดคำศัพท์  บอกความหมายของคำโดยตรงและโดยนัย    รู้หน้าที่และชนิดของคำ      จากการใช้คำและประโยค  โดยค้นคว้าจากพจนานุกรม  ภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น

                แต่งประโยค  แต่งบทร้อยกรองกลอนสี่  คำขวัญ  และการใช้พจนานุกรม   เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น

                ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต           และการใช้เทคโนโลยี

วรรณคดีและวรรณกรรม 

                นิทานพื้นบ้าน  นิทานคติธรรม  เพลงพื้นบ้าน และบทท่องจำ  บทอาขยาน  บทร้อยกรองที่มีคุณค่า

                พิจารณาหนังสือ  เลือกหนังสือตามจุดประสงค์ของการอ่าน  ร้องเพลงพื้นบ้าน

                เห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม  มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการคิดและการใช้ทักษะชีวิต

 

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8

ท 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8

ท 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6

ท 4.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7

ท 5.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 

รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ท15101  ภาษาไทย                                                                                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                                                                                      เวลา  160  ชั่วโมง

.....................................................................................................................................................................

การอ่าน

                ความหมายของบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง  คำที่มีพยัญชนะควบกล้ำ   คำที่มีอักษรนำ  คำที่มีตัวการันต์  อักษรย่อ  เครื่องหมายวรรคตอน  ข้อความที่เป็นการบรรยายและพรรณนา  ข้อความที่มีความหมายโดยนัย  การจับใจความจากการอ่านวรรณคดีในบทเรียน  บทความ  บทโฆษณา  งานเขียนประเภทโน้มน้าวใจ  ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน  การอ่านการใช้พจนานุกรม  การใช้วัสดุอุปกรณ์      การอ่านฉลากยา  คู่มือและเอกสารของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน  ข่าวสารทางราชการ  การอ่านหนังสือที่นักเรียนสนใจและเหมาะสมกับวัย หนังสือที่ครูและนักเรียนกำหนดร่วมกัน

                อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง   อธิบายความหมายของคำ  ประโยคและข้อความ   ที่เป็นการบรรยายและการพรรณนา  อธิบายความหมายโดยนัยจากเรื่องที่อ่านอย่างหลากหลาย
อ่านจับใจความ แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน  วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต  อ่านงานเขียนเชิงอธิบาย  คำสั่ง  ข้อแนะนำ และปฏิบัติตาม
อ่านหนังสือที่มีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ำเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

                มีความสามารถในการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน
และมีมารยาทในการอ่าน

การเขียน  

                รูปแบบการเขียนตัวอักษรไทย  การเขียนสื่อสาร  คำขวัญ  คำอวยพร  คำแนะนำและคำอธิบาย
แสดงขั้นตอน  การนำแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดไปพัฒนางานเขียน  การเขียนย่อความจากสื่อต่าง ๆ นิทาน  ความเรียงประเภทต่างๆ ประกาศ  แจ้งความ  แถลงการณ์  จดหมาย  คำสอน  โอวาท
คำปราศรัย  เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองและญาติ  การเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น                การกรอกแบบรายการ ใบฝากเงินและใบถอนเงิน  ธนาณัติ  แบบฝากส่งพัสดุไปรษณียภัณฑ์               และการเขียนเรื่องตามจินตนาการ

                คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนสื่อสารโดยใช้คำได้ถูกต้อง  ชัดเจนและเหมาะสม  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด  เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน  เขียนจดหมาย  เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา  กรอกแบบรายการต่างๆ  และเขียนเรื่องตามจินตนาการ

                มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน และมีมารยาทในการเขียน

การฟัง  การดู  และการพูด 

                การจับใจความและการพูดแสดงความรู้ ความคิดในเรื่องที่ฟังและดูจากสื่อต่าง ๆ เรื่องเล่า  บทความ  ข่าวและเหตุการณ์ประจำวัน  โฆษณา  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวัน การรายงาน การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานและการพูดลำดับเหตุการณ์

                พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็น และความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู  ตั้งคำถามและตอบคำถาม     เชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู  วิเคราะห์ความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดูในชีวิตประจำวันอย่างมีเหตุผล  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง  การดูและการสนทนา

                มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้      
มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ  มีมารยาทในการฟัง  การดู  และการพูด

หลักการใช้ภาษาไทย

                ชนิดและหน้าที่ของคำ คำบุพบท คำสันธาน คำอุทาน ประโยคและส่วนประกอบของประโยค ภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาถิ่น คำราชาศัพท์ คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ กาพย์ยานี 11  สำนวนที่เป็น     คำพังเพยและสุภาษิต

                ระบุชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค จำแนกส่วนประกอบของประโยค  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น ใช้คำราชาศัพท์ บอกคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แต่งบทร้อยกรอง           และใช้สำนวนไทย

                มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน
และรักความเป็นไทย

วรรณคดีและวรรณกรรม

                การอ่านวรรณคดีหรือวรรณกรรม นิทานพื้นบ้าน นิทานคติธรรม เพลงพื้นบ้าน วรรณคดีและวรรณกรรมในบทเรียนและตามความสนใจ บทอาขยานตามที่กำหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าและ ตามความสนใจ

                สรุปเรื่องจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมที่อ่าน  ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง อธิบายคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด        และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

                มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา และการใช้ทักษะชีวิต
มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน
รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ


รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8

ท 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8, ป.5/9

ท 3.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5

ท 4.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7

ท 5.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4

รวมทั้งหมด  33  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ท  16101  ภาษาไทย                                                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                                                             เวลาเรียน  160  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

การอ่าน

                อ่านได้คล่องและเร็ว เข้าใจความหมาย  คำควบกล้ำ  อักษรนำ  ตัวการันต์  คำภาษาต่างประเทศ  อักษรย่อ  เครื่องหมายวรรคตอน  วันเดือนปีแบบไทย ข้อความ  โวหาร  สำนวนเปรียบเทียบ
แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  พระบรมราโชวาท  สารคดี  งานเขียน  พจนานุกรม  อ่านในใจและอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้คล่อง  รวดเร็วถูกต้อง  ตามลักษณะของคำประพันธ์

                อ่าน อธิบาย แยกข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็นจากเรื่องสั้น  นิทาน  เพลงพื้นบ้าน  บทความ  งานเขียนประเภทโน้มน้าว  บทโฆษณา  ข่าวและเหตุการณ์สำคัญ

                เพื่อให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องในการอ่าน  มีมารยาทในการอ่าน  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา

การเขียน

                คัดลายมือ  แผนภาพโครงเรื่อง  แผนภาพความคิด  จดหมายส่วนตัว  เรื่องตามจินตนาการ  เรียงความ  ย่อความ

                คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด  เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิด  จดหมายส่วนตัว  เขียนเรียงความ  ย่อความ  กรอกแบบรายการต่าง ๆ เขียนแสดงความรู้สึก  และความคิดเห็น  เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์

                เพื่อให้มีทักษะในการเขียน  มีมารยาทในการเขียน  มีวินัย  มุ่งมั่นในการทำงานและ
มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การฟัง การดู และการพูด

                พูดแสดงความรู้ความเข้าใจ  ตั้งคำถามตอบคำถามอย่างมีเหตุผล  วิเคราะห์ข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็นจากการฟัง  การดู  พูดรายงาน  พูดโน้มน้าวอย่างมีเหตุผล จับประเด็นสำคัญ แยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น สรุปความ วิเคราะห์เรื่อง การโต้วาที พูดรายงาน

                เพื่อให้มีมารยาทในการฟัง  การดูและการพูด  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้  และ                  มีความสามารถในการสื่อสาร

หลักการใช้ภาษาไทย

                วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำ  เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ในการอ่านและการเขียนสะกดคำ  ความหมายของคำ  สำนวน  คำพังเพยและสุภาษิต  รู้และเข้าใจ  บอกความหมายของชนิดและหน้าที่ของคำในประโยค  ชนิดของประโยค  คำภาษาถิ่นและคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย  คำราชาศัพท์ 
คำสุภาพ

                แต่งประโยค  แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่  กลอนสุภาพ  กาพย์ยานี  11 ใช้พจนานุกรม   ในการอ่านและเขียน  ใช้กลุ่มคำตามชนิดและหน้าที่  ใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนให้เหมาะสมแก่บุคคลและสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์สอดคล้องกับวัฒนธรรมเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเข้าใจการใช้ภาษาของกลุ่มบุคคลในชุมชน

                เพื่อให้มุ่งมั่นในการทำงานใฝ่เรียนรู้   รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง  มีความสามารถใน
การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี

วรรณคดีและวรรณกรรม

                อ่านหนังสือ  ตำนาน  เรื่องสั้น  สารคดี  บทความ  บทร้อยกรอง  บทละคร  ใช้หลักการพิจารณาคุณค่าของหนังสือ  เล่านิทาน  ท่องจำบทอาขยาน

                อธิบายวิเคราะห์  นิทานพื้นบ้าน  เพลงพื้นบ้านของท้องถิ่น  วรรณคดีวรรณกรรม  คุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

                เพื่อให้รักชาติ  ศาสน์กษัตริย์  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการคิดและการใช้ทักษะชีวิต     

รหัสตัวชี้วัด

ท 1.1  ป.6/1, ป.6 /2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9
ท 2.1  ป.6/1, ป.6 /2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9

ท 3.1  ป.6/1, ป.6 /2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6

ท 4.1  ป.6/1, ป.6 /2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6

ท 5.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4

รวมทั้งหมด  34  ตัวชี้วัด

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายวิชาพื้นฐาน

                ท11101  ภาษาไทย                                             จำนวน   200   ชั่วโมง

                ท12101  ภาษาไทย                                             จำนวน   200   ชั่วโมง

                ท13101  ภาษาไทย                                             จำนวน   200   ชั่วโมง

                ท14101  ภาษาไทย                                             จำนวน   160   ชั่วโมง

                ท15101  ภาษาไทย                                             จำนวน   160   ชั่วโมง

                ท16101  ภาษาไทย                                             จำนวน   160   ชั่วโมง

รายวิชาเพิ่มเติม

                ท11201  ร้อยกรองของเด็ก                               จำนวน   40    ชั่วโมง

                ท12201  วรรณกรรมนำชีวิต                            จำนวน   40    ชั่วโมง

                ท13201  ภาษาวรรศิลป์                                     จำนวน   40    ชั่วโมง

                ท15201  วรรณกรรมบ้านแหลม                      จำนวน   40    ชั่วโมง

                ท16201  นิราศเมืองเพชร                                จำนวน   40    ชั่วโมง

 

 คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ค11101  คณิตศาสตร์                                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                                                                              เวลาเรียน  200  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

                ศึกษาเรื่องจำนวนนับ 1 - 100 และ 0 การเขียน  การอ่าน  ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย 
ชื่อหลัก  ค่าประจำหลัก  การอ่าน  การเขียน  จำนวนในรูปของการกระจายการเปรียบเทียบจำนวน 
การใช้เครื่องหมาย  การเรียงลำดับจำนวน  การนับเพิ่มทีละ 1 ทีละ 2 การนับลดทีละ 1 การบวก  การลบ  และโจทย์ปัญหา  การบวกไม่มีทด  การลบไม่มีการกระจาย  การบวกลบระคน  ความหมายของการบวกไม่มีทด  การลบไม่มีการกระจาย  การบวกลบระคน  ความหมายของการบวกการลบ  การใช้เครื่องหมาย + , - โจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาระคน  การสร้างโจทย์ปัญหา  การบวก  การลบ  การวัดและเปรียบเทียบ  ความยาว  ความสูง  ระยะทางโดยใช้เครื่องมือที่ไม่ใช่หน่วยย่อยมาตรฐาน  การชั่ง  การตวง  การเปรียบเทียบน้ำหนัก  และปริมาตรความจุโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐาน  เวลาการแบ่งเวลาในแต่ละวันจำนวนวันในหนึ่งสัปดาห์  ชื่อวันในหนึ่งสัปดาห์  การเตรียมความพร้อมทางเรขาคณิต 
การจำแนกรูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี   รูปแบบความสัมพันธ์  รูปแบบของจำนวน     ที่เพิ่มขึ้นทีละ 1 ทีละ 2 แบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ 1 แบบรูปของเรขาคณิตและรูปอื่นๆที่สัมพันธ์กัน ในลักษณะของรูปร่าง  ขนาด  หรือสี

                โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า  ปฏิบัติจริง  ทดลอง  จำแนก  เปรียบเทียบ  ฝึกการเขียน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์  การแก้ไขปัญหา  ฝึกทักษะการคิดคำนวณ 
การนับการเรียงลำดับ  และสรุปรายงาน

 เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  และการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด ทักษะกระบวนการไปใช้         
ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  พร้อมทั้งเห็นคุณค่า  และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์   สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  เชื่อมั่นในตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และมุ่งมั่นในการทำงาน

 

 

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1  ป.1/1, ป.1/2

ค 1.2  ป.1/1, ป.1/2

ค 2.1  ป.1/1, ป.1/2

ค 3.1  ป.1/1

ค 4.1  ป.1/1, ป.1/2

ค 6.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6

รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ค12101  คณิตศาสตร์                                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                                                                              เวลาเรียน  200  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

                ฝึกทักษะการคิดคำนวณ  และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้  การเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  ตัวหนังสือแสดงจำนวน  การอ่านตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย  การนับเพิ่มทีละ 5  ทีละ 10  และทีละ  100  การนับลดทีละ  2  ทีละ  10  และทีละ  100  จำนวนคู่  จำนวนคี่  หลักและค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก  และการใช้  0  เพื่อยึดตำแหน่งของหลัก  การเขียนตัวเลขแสดงจำนวนในรูปกระจาย     การเปรียบเทียบจำนวนและการใช้เครื่องหมาย การเรียงลำดับจำนวนไม่เกินห้าจำนวน
การบวก  การลบ  ความหมายของการคูณ  และการใช้เครื่องหมาย x การคูณจำนวนหนึ่งหลักกับจำนวนไม่เกินสองหลัก  ความหมายของการหารและการใช้เครื่องหมายหาร  การหารที่ตัวหารและผลหารมี  หนึ่งหลัก  การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  โจทย์ปัญหาการบวก  ลบ  การคูณ  การหาร  โจทย์ปัญหา     การบวก  ลบ  คูณ  หารระคน  การสร้างโจทย์ที่มีปัญหาการบวก  การลบ  การคูณ  การหาร  การวัด  ความยาว  การเปรียบเทียบความยาวโดยใช้เครื่องมือที่มีหน่วยมาตรฐานเป็นเมตร  เซนติเมตร  การชั่งน้ำหนัก  การเปรียบเทียบปริมาตรและความจุ  โดยใช้เครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานเป็นลิตร  ชนิดและค่าของเงินเหรียญและธนบัตร  การเปรียบเทียบค่าของเงินเหรียญ  และธนบัตร  การบวกจำนวนเงินทั้งหมด  โดยมีหน่วยเป็นบาทและสตางค์   การบอกเวลาเป็นนาฬิกากับนาที  (ช่วง 5 นาที)  การอ่านปฏิทิน  เดือน 
และอันดับที่ของเดือน  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการวัดความยาว (บวก ลบ)  โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการชั่ง (บวก ลบ) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการตวง (บวก ลบ) โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเงิน (บวก ลบ) รูปเรขาคณิตสองมิติ  เช่น  รูปสามเหลี่ยม  รูปสี่เหลี่ยม  รูปวงกลม  รูปวงรี  รูปเรขาคณิตสามมิติ  เช่น  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  การจำแนกรูปเรขาคณิตสองมิติกับรูปเรขาคณิตสามมิติ  แบบรูปและความสัมพันธ์  แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ 5 ทีละ 10 ทีละ 100 แบบรูปของจำนวนที่ลดลง
ทีละ 2 ทีละ 10  ทีละ 100 แบบรูปของรูปที่มีรูปร่าง  ขนาด  หรือ  สี  ที่สัมพันธ์กันอย่างใดอย่างหนึ่ง   เช่น

 
             โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัว  ให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า  ปฏิบัติจริงทดลอง  สรุป  รายงาน  เพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ  การแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด  ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้งเห็นคุณค่า  และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์  สามารถทำงานอย่างมีระบบ  รอบคอบ     มีความรับผิดชอบ  มีวิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง

                เพื่อให้นักเรียนมีวินัย  ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ์  เกิดการใฝ่เรียนรู้  ตั้งใจ  เพียรพยายามในการเรียน  เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมสรุปเป็นองค์ความรู้  สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  มุ่งมั่นในการทำงาน  ตั้งใจ  รับผิดชอบในหน้าที่การงาน  ทำงานด้วยความเพียรพยายาม  อดทน  เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย  มีจิตสาธารณะ  ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจโดยไม่หวังผลตอบแทน มีความสามารถในการสื่อสาร  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดอย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  การคิดเป็นระบบ  เพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้  เพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองได้อย่างเหมาะสม  มีความสามารถในการแก้ปัญหาบนพื้นฐานของหลักเหตุผล  มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  การนำกระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1  ป.2/1, ป.2/2

ค 1.2  ป.2/1, ป.2/2

ค 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป2/6

ค 2.2  ป.2/1

ค 3.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3

ค 3.2  ป.2/1

ค 4.1  ป.2/1, ป.2/2

ค 6.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป2/6

รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด

 คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ค13101  คณิตศาสตร์                                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                                                                              เวลาเรียน  160  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

                ศึกษาเรื่อง  จำนวนนับ  1-100,000 และ 0 การเขียนการอ่าน  ตัวเลขฮินดูอารบิก  ตัวเลขไทย 
ชื่อหลักเลขและค่าประจำหลัก  การอ่าน  และการเขียน  จำนวนในรูปของการกระจาย  แสดงปริมาณของสิ่งของ  การเรียงลำดับจำนวน  การนับเพิ่ม  ทีละ 3  ทีละ  4  ทีละ  25  และทีละ  50  การนับลดทีละ 3
ทีละ 4  ทีละ  5  ทีละ  25  ทีละ  50  การเปรียบเทียบจำนวน  การใช้เครื่องหมาย   การบวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวก ลบ  คูณ  หาร  ระคน  โจทย์ปัญหา  และโจทย์ปัญหารระคน  การวัด  การเปรียบเทียบ  การคาดคะเน  วัด  ความยาว  เป็นเมตร  เซนติเมตร  มิลลิเมตร  การเลือกใช้เครื่องมือ  วัด  การชั่ง 
การตวง  เป็นลิตร   มิลลิลิตร  การเลือกใช้เครื่องตวง  เวลา  ดูนาฬิกา  และบอกเวลา  เป็นนาฬิกา  นาที  ความสัมพันธ์  ของหน่วย  การวัด  การชั่ง  การตวง  เวลา  เมตรกับเซนติเมตร  กิโลกรัม  กับกรัม  กับขีด  ลิตรกับมิลลิลิตร  นาทีกับชั่วโมง  เงิน  การเขียนอ่านจำนวนเงิน  โดยใช้จุด  แก้ปัญหาเกี่ยวกับ  การวัด  การชั่ง  การตวง  เงินและเวลาบันทึกรายรับ  รายจ่าย  บันทึกกิจกรรม  หรือ  เหตุการณ์ที่ระบุเวลาของตนเอง  รูปเรขาคณิต  รูปเรขาคณิตสองมิติ  และสามมิติ  รูปเรขาคณิตที่มีแกนสมมาตร  จุด  เส้นตรง  รังสี  ส่วนของเส้นตรง  มุม  และสัญลักษณ์  ความสัมพันธ์   แบบรูป  รูปร่าง  ขนาด  หรือสี  ข้อมูลของตนเองและสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว  แผนภูมิรูปภาพ  และแผนภูมิแท่ง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า  ปฏิบัติจริง  ทดลอง  จำแนก  เปรียบเทียบ  ฝึกการเขียน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์  ฝึกการแก้ปัญหา  สรุปรายงาน

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  และการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  และนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด ทักษะกระบวนการไปใช้ใน
การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  พร้อมทั้งเห็นคุณค่า  และมีเจตคติที่ดี
ต่อคณิตศาสตร์   สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  เชื่อมั่นในตนเอง  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  และมุ่งมั่นในการทำงาน

 รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1  ป.3/1, ป.3/2

ค 1.2  ป.3/1, ป.3/2

ค 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6

ค 2.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3

ค 3.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3

ค 3.2  ป.3/1, ป.3/2

ค 4.1  ป.3/1, ป.3/2

ค 5.1  ป.3/1, ป.3/2

ค 6.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6

รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ค14101  คณิตศาสตร์                                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                                                                      เวลา  160  ชั่วโมง......................................................................................................................................................................

             ศึกษา ฝึกทักษะการคิดคำนวณ และฝึกการแก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 การบอกจำนวนการอ่านและการเขียนตัวเลขแทนจำนวน ชื่อหลักค่าของตัวเลขในแต่ละหลัก การเขียนในรูปกระจาย การเปรียบเทียบจำนวน การใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ การเรียงลำดับจำนวน การบวก การลบ การคูณ การหาร จำนวนนับและโจทย์ปัญหา  การบวก การลบ จำนวนที่มี   หลายหลัก การคูณจำนวนที่มีหนึ่งหลักกับจำนวนที่มีหลายหลัก การคูณจำนวนที่มากกว่าสองหลักกับจำนวนที่มีมากกว่าสองหลัก การหารที่ตัวหารไม่เกินสามหลัก การบวก ลบ คูณ หารระคน โจทย์ปัญหา เศษส่วน และการบวกการลบเศษส่วน ความหมาย การอ่านและการเขียนเศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน การใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ การบวก การลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากัน ทศนิยม ความหมาย การอ่านและการเขียนทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง  การเปรียบเทียบทศนิยม        การใช้เครื่องหมายแสดงการเปรียบเทียบ  การวัดความยาว การวัดความยาว (กิโลเมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร และวา) การเลือกเครื่องวัดและหน่วยการวัดความยาว  การคาดคะเนความยาว  ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการวัดความยาว มาตราส่วน โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ การหาพื้นที่ การหาพื้นที่จาก การนับตาราง การหาพื้นที่โดยประมาณจากการนับตาราง  การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก         โจทย์ปัญหาและสถานการณ์การชั่ง  (เมตริกตัน  กิโลกรัม  กรัม และขีด)   การเลือกเครื่องชั่งและหน่วยการชั่งการคาดคะเนน้ำหนัก ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วย  การชั่ง โจทย์ปัญหาและสถานการณ์  การตวง   การตวง (ลูกบาศก์เมตร ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิตร มิลลิลิตร และถัง) การเลือกหน่วย  การตวง  การคาดคะเนปริมาตรหรือความจุ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการตวง โจทย์ปัญหาและสถานการณ์  เงิน  การเขียนจำนวนเงินโดยใช้จุดและการอ่าน  การเปรียบเทียบจำนวนเงินและการแลกเงิน บันทึกรายรับรายจ่าย  โจทย์ปัญหาและสถานการณ์   เวลา   การบอกเวลา การเขียนบอกเวลาโดยใช้จุดและการอ่าน  การบอกช่วงเวลา การอ่านและการบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ระบุเวลา ความสัมพันธ์ระหว่างนาที ชั่วโมง วัน สัปดาห์ เดือน และปี โจทย์ปัญหาและสถานการณ์ รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต ส่วนของระนาบ จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง และรังสี มุม รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก       เส้นทะแยงมุม เส้นขนาน ส่วนประกอบของรูปวงกลมและสมบัติพื้นฐานของรูปวงกลม รูปที่มีแกนสมมาตร
การประดิษฐ์ลวดลายโดยใช้รูปเรขาคณิต แบบรูปและความสัมพันธ์ แบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นและลดลงทีละเท่า ๆ กัน แบบรูปของรูปเรขาคณิตและแบบรูปอื่น ๆ การบอกความสัมพันธ์หรือการเขียนประโยคสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ของสถานการณ์หรือปัญหา   สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น   การอ่านแผนภูมิรูปภาพ   แผนภูมิแท่งและตาราง   การเก็บรวบรวมข้อมูลและการเขียนแผนภูมิรูปภาพ    แผนภูมิแท่ง   ความหมายและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น และไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

                โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยการปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงานเพื่อพัฒนาทักษะ/กระบวนการในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล      การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

              เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจนำประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และสามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ เป็นการใช้ทักษะชีวิต ใช้เทคโนโลยี มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถทำงานอย่างมีระบบระเบียบ รอบคอบ เชื่อมั่นในตนเอง และมีคุณธรรม

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1  ป.4/1, ป.4/2  

ค 1.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  

ค 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4  

ค 2.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  

ค 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5

ค 3.2  ป.4/1  

ค 4.1  ป.4/1, ป.4/2  

ค 5.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  

ค 6.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6

รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ค15101  คณิตศาสตร์                                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                                                                              เวลาเรียน  160  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

                ศึกษาเรื่องจำนวนนับ  การประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบ  จำนวนเต็มร้อย  และจำนวน     เต็มพัน โจทย์ปัญหา โจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ และการสร้างโจทย์ปัญหา เกี่ยวกับจำนวนนับ  เศษส่วน  การเขียน  และการอ่าน  เศษส่วนจำนวนคละ  การเปรียบเทียบ  และเรียงลำดับ  เศษส่วน 
การบวก   การลบ  การคูณ  การหาร  และบวกลบคูณหารระคนของเศษส่วน โจทย์ปัญหาระคน          ของเศษส่วน  ทศนิยม  การเขียน  และการอ่านทศนิยม  ไม่เกินสองตำแหน่ง  การเปรียบเทียบ             และเรียงลำดับ  ทศนิยม  การเขียนเศษส่วน ในรูปทศนิยม  และร้อยละ การเขียนร้อยละในรูปเศษส่วนและทศนิยม การเขียนทศนิยมในรูปเศษส่วน และร้อยละ การบวก  การลบ  การคูณ  และการบวก  ลบ  คูณระคนของทศนิยม ร้อยละ โจทย์ปัญหา และโจทย์ปัญหาระคน การวัด ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด  ปริมาตร  หรือความจุ  (ลูกบาศก์ เซนติเมตร  ลูกบาศก์เมตร)  การหาความยาว  ความยาวของเส้นรอบรูป  ของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม โจทย์ปัญหา  เกี่ยวกับความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม  และรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก การหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  โจทย์ปัญหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมมุมฉาก  การหาปริมาตร  การหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์หน่วย  ลูกบาศก์เซนติเมตร  และลูกบาศก์เมตร  การหาปริมาตรหรือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยใช้สูตร รูปเรขาคณิตและสมบัติบางประการของรูปเรขาคณิต  มุม  ชนิดของมุม  การวัดขนาดของมุมโดยใช้ไม้โปรแทรกเตอร์  การหาขนาดของมุมกลับ  การสร้างมุมโดยใช้ ไม้โปรแทรกเตอร์  ลักษณะความสัมพันธ์  และจำแนกรูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ  รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน  รูปสี่เหลี่ยมคางหมู  รูปสี่เหลี่ยม  รูปว่าว  การสร้างรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก  
บอกลักษณะ  ส่วนประกอบ  ความสัมพันธ์  และจำแนกรูปสามเหลี่ยมชนิดต่าง ๆ รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 
รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว  รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า  รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก  รูปสามเหลี่ยมมุมแหลม 
รูปสามเหลี่ยมมุมป้าน  ส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม  ขนาดของมุมภายใน  การสร้างรูปสามเหลี่ยม  การสร้างรูปวงกลม  การสร้างเส้นขนานให้ผ่านจุดที่กำหนดให้โดยใช้ไม้ฉากบอกลักษณะ  และจำแนกรูปเรขาคณิต สามมิติชนิดต่าง ๆ  ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก  ทรงกลม  ทรงกระบอก  กรวย  ปริซึม  และพีระมิด  แบบรูปและความสัมพันธ์  จำนวนและความสัมพันธ์  ในรูปแบบของจำนวนที่กำหนดให้  สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจำแนกข้อมูล  การเขียนแผนภูมิแท่งที่มี   การย่นระยะของเส้นแสดงจำนวนและการอ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่ง  เปรียบเทียบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์   การคาดคะเนเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นแน่นอน  อาจจะเกิดขึ้นหรือ  ไม่เกิดขึ้นและไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน

                โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ศึกษา  ค้นคว้า  ปฏิบัติจริง  ทดลอง  จำแนก  เปรียบเทียบ  ฝึกการเขียน  การอ่าน  คิดวิเคราะห์  ฝึกการแก้ไข  ฝึกทักษะการคิดคำนวน  เรียงลำดับและสรุปรายงาน

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการในการคิดคำนวณ  และการแก้ปัญหา  การให้เหตุผล  การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์  การนำประสบการณ์ด้านความรู้  ความคิด ทักษะกระบวนการและ             นำเทคโนโลยีไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  รวมทั้ง     เห็นคุณค่า  และมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์   สามารถทำงานอย่างเป็นระบบ  รอบคอบ  มีความรับผิดชอบ  เชื่อมั่นในตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3

ค 1.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3

ค 1.3  ป.5/1

ค 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5

ค 2.2  ป.5/1

ค 3.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3

ค 3.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3

ค 4.1  ป.5/1

ค 5.1  ป.5/1, ป.5/2

ค 5.2  ป.5/1

ค 6.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6

รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ค  16101  คณิตศาสตร์                                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                                                           เวลาเรียน  160  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

                ศึกษาเปรียบเทียบ  เรียงลำดับ  จำนวนนับ  เศษส่วน  บวก  ลบ  คูณ  หาร  และบวกลบคูณหารระคนของเศษส่วน  จำนวนคละ  โจทย์ปัญหาบวก  ลบ  คูณ  หาร  โจทย์  บวกลบคูณหารระคน
สร้างโจทย์ปัญหา  โจทย์ปัญหาร้อยละ  กำไร  ขาดทุน  ลดราคา  ดอกเบี้ย  ค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มและเศษส่วน  ตัวประกอบ  จำนวนเฉพาะ  ค.ร.น.  , ค.ร.ม  ทิศตำแหน่งของทิศ  มาตราส่วน  แผนผัง  หาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม  ความยามรอบรูปและพื้นที่วงกลม  รูปเรขาคณิต  เส้นคู่ขนาน  รูปทรงเรขาคณิต 
การแก้ปัญหาแบบรูป  สมการ  กราฟ  แผนภูมิ  การคิดคะเน  สถิติเบื้องต้น 

เขียนอธิบายความหมาย  การอ่านการเขียนทศนิยมในรูปแบบต่าง ๆ เปรียบเทียบ  เรียงลำดับทศนิยมตามตำแหน่งและเป็นเศษส่วนระคน  วิเคราะห์การแสดงคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคน  โจทย์ปัญหาร้อยละ  กำไรขาดทุน  ดอกเบี้ย บอกค่าจำนวนเต็มหลักต่าง ๆ ของจำนวนนับและทศนิยม  อธิบายเส้นทางหรือตำแหน่ง  หาพื้นที่และความยาวของรูปเหลี่ยมและวงกลม  แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่  ความยาวรอบรูปเหลี่ยมและวงกลม  ปริมาตรและความจุของรูปทรง  การเขียนแผนผังตำแหน่งและเส้นทางการเดินทาง  ชนิดของรูปเรขาคณิต  สมบัติของเส้นทะแยงมุม  การขนานกันของเส้นตรง  การประดิษฐ์รูปทรงต่าง ๆ พีระมิด  เรขาคณิต  การแก้ปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบ  เขียนสมการ 
แก้สมการและการตรวจคำตอบ ข้อมูลกราฟ  แผนภูมิวงกลมแผนภูมิแท่ง

เพื่อให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  ใช้ทักษะชีวิต  และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง


รหัสตัวชี้วัด

ค 1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ค 1.2  ป.6/1, ป.6/2

ค 1.3  ป.6/1, ป.6/2

ค 1.4  ป.6/1, ป.6/2

ค 2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3                                                               

ค 2.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ค 3.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ค 3.2  ป.6/1, ป.6/2

ค 4.1  ป.6/1

ค 4.2  ป.6/1

ค 5.1  ป.6/1, ป.6/2

ค 5.2  ป.6/1        

ค 6.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6

รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน

                ค11101  คณิตศาสตร์                         จำนวน     200      ชั่วโมง

ค12101  คณิตศาสตร์                         จำนวน     200      ชั่วโมง

ค13101  คณิตศาสตร์                         จำนวน     200      ชั่วโมง

ค14101  คณิตศาสตร์                         จำนวน     160      ชั่วโมง

ค15101  คณิตศาสตร์                         จำนวน     160      ชั่วโมง

ค16101  คณิตศาสตร์                         จำนวน     160      ชั่วโมง


รายวิชาเพิ่มเติม

 

 คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ว11101  วิทยาศาสตร์                                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                                                                                เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

                เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต  ลักษณะหน้าที่ของโครงสร้าง ภายนอกของพืชและสัตว์  ลักษณะหน้าที่ความสำคัญของอวัยวะภายนอกของมนุษย์  ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพ  ระบุลักษณะของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น  และนำมาจัดจำแนกโดยใช้ลักษณะภายนอกเป็นเกณฑ์การจำแนกสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น และการนำไปใช้ประโยชน์  ลักษณะสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ในชีวิตประจำวัน  การดึง  การผลักวัตถุ  องค์ประกอบและสมบัติของดิน  การใช้ประโยชน์จากดินในท้องถิ่นระบุในท้องฟ้ามีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดวงดาว   
                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สืบเสาะหาความรู้    สำรวจ  ตรวจสอบการสืบค้นข้อมูลและอภิปราย   
                เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอ  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้       ด้วยตนเอง มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีความรับผิดชอบ  กล้าแสดงออก  เห็นคุณค่าของ   การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรมและจริยธรรม  รักความเป็นไทย  มีค่านิยมที่เหมาะสม  มีจิตวิทยาศาสตร์และจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด 
ว 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3
ว 1.2  ป.1/1
ว 3.1  ป.1/1, ป.1/2
ว 4.1  ป.1/1
ว 6.1  ป.1/1
ว 7.1  ป.1/1
ว 8.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5, ป.1/6, ป.1/7
รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ว12101  วิทยาศาสตร์                                                                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                                                                                เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

                ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของพืช และปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ ประโยชน์ของพืชและสัตว์ในท้องถิ่นที่มีต่อมนุษย์  ชนิดและสมบัติของวัสดุ ที่นำมาทำเป็นของเล่น  ของใช้ในชีวิตประจำวัน  การเลือกใช้วัสดุ  และสิ่งของต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและปลอดภัย  สมบัติของแม่เหล็ก และการนำแม่เหล็กไปใช้ประโยชน์  การเกิดและสมบัติของแรงไฟฟ้า  พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ การเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้า เป็นพลังงานอื่น  การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สมบัติและประเภทของดิน การนำไปใช้ประโยชน์  ความสำคัญของดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงาน   ของโลก
                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สืบเสาะหาความรู้  สำรวจตรวจสอบ  สืบค้นข้อมูลและอภิปราย
                เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก  เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม  และจริยธรรม  รักความเป็นไทย  มีค่านิยมที่เหมาะสม  มีจิตวิทยาศาสตร์  และจิตสาธารณะ

ว 7.1  ป.2/1
ว 8.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8
รวมทั้งหมด  23  ตัวชี้วัด

 

รหัสตัวชี้วัด
ว 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5
ว 1.2  ป.2/1
ว 3.1  ป.2/1, ป.2/2
ว 4.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3
ว 5.1  ป.2/1, ป.2/2
ว 6.1  ป.2/1

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ว13101  วิทยาศาสตร์                                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                                                                                เวลาเรียน  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

                ศึกษาวิเคราะห์ลักษณะของสิ่งที่มีชีวิตใกล้ตัว  การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทรัพยากรธรรมชาติ  และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น ชนิดสมบัติและประโยชน์ของวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของ ของเล่น    ของใช้ การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ลักษณะของวัสดุ  เมื่อถูกทำให้ร้อนขึ้นหรือเย็นลง  ประโยชน์และอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่เป็นของเล่น ของใช้ แรงมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง และการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงโน้มถ่วง คือ แรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อวัตถุแหล่งพลังงานไฟฟ้าในธรรมชาติ ความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน แหล่งน้ำและประโยชน์แหล่งน้ำในท้องถิ่น สมบัติบางประการของน้ำ  ความจำเป็นของน้ำต่อชีวิต ดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์ ดวงดาว ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น
                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้น  ข้อมูลบันทึกจัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย  
                เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถใน           การตัดสินใจ การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม  และจริยธรรม  รักความเป็นไทย  มีค่านิยมที่เหมาะสม  มีจิตวิทยาศาสตร์  และจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด
ว 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4
ว 2.1  ป.3/1
ว 2.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/5
ว 3.1  ป.3/1, ป.3/2
ว 3.2  ป.3/1, ป.3/2
ว 4.1  ป.3/1, ป.3/2

ว 5.1  ป.3/1, ป.3/2
ว 6.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3
ว 7.1  ป.3/1
ว 8.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8
รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ว14101  วิทยาศาสตร์                                                                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                                                                                                                          เวลา  80  ชั่วโมง

.....................................................................................................................................................................

                เข้าใจและอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของโครงสร้างส่วนต่าง ๆ ของพืช ปัจจัยบางประการ    ที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช และการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช การตอบสนองของพืชต่อสภาพแวดล้อมพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม และการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร การเคลื่อนที่ของแสงจากแหล่งกำเนิด การเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง การสะท้อนของแสงที่ตกกระทบวัตถุ       การหักเหของแสง  การเปลี่ยนแปลงพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าของเซลล์สุริยะและการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ การเกิดรุ้ง การเกิดดินจากหินที่ผุพัง ผสมซากพืชและสัตว์ ชนิด และสมบัติของดินที่ใช้ปลูกพืชในท้องถิ่น ลักษณะของระบบสุริยะ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก จัดกลุ่มข้อมูล การสร้างแบบจำลอง  และการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี มีความกระตือรือร้น ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก   รักความเป็นไทย   รักการทำงาน    มีความสามารถในการตัดสินใจ       เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน     มีจิตวิทยาศาสตร์    มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีค่านิยม  

ที่เหมาะสมและจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

ว  1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4

ว  5.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6

ว  6.1  ป.4/1, ป.4/2

ว  7.1  ป.4/1

ว. 8.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8

รวมทั้งหมด  21  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ว15101 วิทยาศาสตร์                                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                                                                                           เวลา 80 ชั่วโมง

.....................................................................................................................................................................

                ศึกษาวิเคราะห์   ส่วนประกอบของดอก  หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์  และการขยายพันธุ์  ของพืช วัฏจักรชีวิตของพืชดอก การสืบพันธุ์และการขยายพันธุ์ของสัตว์ วัฏจักรชีวิตของสัตว์และการนำ ไปใช้ประโยชน์  การถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตในแต่ละกลุ่ม  การจำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ลักษณะภายในและภายนอกในเกณฑ์ที่ปรากฏ ที่มีรายละเอียดมากขึ้นเป็นเกณฑ์  สมบัติของวัสดุ  ความยืดหยุ่น  ความแข็ง  ความเหนียว  การนำความร้อน  การนำไฟฟ้า  และความหนาแน่น  การนำวัสดุต่าง ๆ มาใช้ทำเครื่องใช้ตามสมบัติของวัสดุนั้น แรงลัพธ์และความดันของของเหลวทำให้วัสดุจมหรือลอย  แรงเสียดทานเป็นแรงต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ แรงเสียดทานจากสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน  เสียงสูง ต่ำ ที่เกิดขึ้นอยู่กับความถี่ในการสั่นของแหล่งกำเนิด  เสียงดังมีพลังมากกว่าเสียงเบา  เสียงดังมาก ๆ และฟังเป็นเวลานาน ๆ จะเป็นอันตรายต่อหู ผลของปรากฏการณ์  การเกิดเมฆ หมอก น้ำค้าง ฝน ลูกเห็บ  วัฏจักรน้ำ อุณหภูมิ ความชื้น  ความดันของบรรยากาศ การเกิดลม การใช้ประโยชน์จากพลังงานลม  ปรากฏการณ์ขึ้นตกของดวงดาวทิศแผนที่ดาวทำให้มนุษย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัตถุในท้องฟ้า        
                โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจ  ตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลบันทึกจัดกลุ่มข้อมูลและการอภิปราย
                เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ  การใช้ทักษะชีวิต การใช้เทคโนโลยี มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง      มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรม และจริยธรรม รักความเป็นไทย  มีค่านิยม ที่เหมาะสม  มีจิตวิทยาศาสตร์  และจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด
ว 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
ว 1.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5
ว 3.1  ป.5/1, ป.5/2
ว 4.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4

ว 4.2  ป.5/1
ว 5.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
ว 6.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4
ว 7.1  ป.5/1
ว 8.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7, ป.5/8
รวมทั้งหมด  34  ตัวชี้วัด


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ว16101  วิทยาศาสตร์                                                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                                                           เวลา 80 ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

                อธิบายและวิเคราะห์การเจริญเติบโตของมนุษย์จากวัยแรกเกิดถึงวัยผู้ใหญ่  การทำงานร่วมกันของระบบต่างๆ ของร่างกายมนุษย์  ความจำเป็นที่ร่างกายต้องการสารอาหารที่ได้สัดส่วนเหมาะสมกับเพศและวัย  ผลของการได้รับสารอาหารบางอย่างที่มีผลต่อการทำงานของระบบในร่างกาย  ความสัมพันธ์ของกลุ่มสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่ต่างๆ กับสิ่งมีชีวิตในรูปแบบ โซ่อาหาร สายใยอาหาร  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับการดำรงชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละท้องถิ่น ผลของการเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย์ต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมโดยธรรมชาติและโดยมนุษย์  การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น  สมบัติของสาร  การจำแนกของสาร  การแยกสารบางชนิดที่ผสมกันออกจากกัน สารและการใช้สารในชีวิตประจำวัน สมบัติของสารและการเปลี่ยนแปลงของสาร การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวนำไฟฟ้าและตัวฉนวนไฟฟ้า  การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน  การนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน แม่เหล็กไฟฟ้า  การจำแนกประเภทของหิน การเปลี่ยนแปลงของหินและธรณีพิบัติที่มีผลต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ฤดู  ข้างขึ้น ข้างแรม  สุริยุปราคา  จันทรุปราคา  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี อวกาศ  รวมทั้งการสำรวจข้อมูลของวัตถุท้องฟ้าเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบสุริยะทั้งในและนอกระบบ 

             โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  การสืบเสาะหาความรู้ สำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล บันทึก
จัดกลุ่มข้อมูล และการอภิปราย  

                 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถใน
การตัดสินใจ  การใช้ทักษะชีวิต  การใช้เทคโนโลยี   มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นการทำงาน มีความรับผิดชอบ    กล้าแสดงออก    เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีคุณธรรมและจริยธรรม              รักความเป็นไทย มีค่านิยมที่เหมาะสม มีจิตวิทยาศาสตร์และจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด

ว 1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3      

ว 2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3         

ว 2.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5

ว 3.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5

ว 3.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ว 5.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5

ว 6.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 

ว 7.1  ป.6/1  

ว 7.2  ป.6/1  

ว 8.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8

รวมทั้งหมด  37 ตัวชี้วัด

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รายวิชาพื้นฐาน

                ว 11101  วิทยาศาสตร์                        จำนวน    80    ชั่วโมง

                            ว 12101  วิทยาศาสตร์                        จำนวน    80    ชั่วโมง                                                               

           ว 13101  วิทยาศาสตร์                       จำนวน    80    ชั่วโมง

             ว 14101  วิทยาศาสตร์                        จำนวน    80    ชั่วโมง

                            ว 15101  วิทยาศาสตร์                        จำนวน    80    ชั่วโมง

                            ว 16101  วิทยาศาสตร์                        จำนวน    80    ชั่วโมง

รายวิชาเพิ่มเติม

                -                

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ส11101  สังคมศึกษา                                            กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม              

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                                                                        เวลา  80  ชั่วโมง                                                                                               

.............................................................................................................................

ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม

                 ศึกษาพระพุทธประวัติ  ประสูติ  ตรัสรู้  ปรินิพพาน  แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติพุทธสาวก  สามเณรบัณฑิต  ชาดกเรื่องวัณณุปถชาดก  สุวัณณสามชาดก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  ได้แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   ความหมาย  ความสำคัญ และการเคารพพระรัตนตรัย  การปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3  ในเรื่องของเบญจศีล  เบญจธรรม  สังคห-วัตถุ 4  กตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และครอบครัว  มงคล 38   พุทธศาสนสุภาษิต   การบริหารจิตเจริญปัญญา  การสวดมนต์แผ่เมตตา  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ  ประวัติวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี  พิธีกรรม  ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                โดยใช้  การบอกประวัติ  ความหมาย  ความสำคัญ  บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  ศาสนิกชนตัวอย่าง  บอกความหมาย  ความสำคัญของพระรัตนตรัย  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  การปฏิบัติตนตามหลักธรรมโอวาท 3   สวดมนต์แผ่เมตตา  บำเพ็ญประโยชน์ต่อวัดหรือศาสนสถาน  ปฏิบัติตนในศาสนพิธี   วันสำคัญ  และการแสดงตนเป็นพุทธ-มามกะ   

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าของการปฏิบัติตนเป็นคนดี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  รักความเป็นไทย  ซื่อสัตย์สุจริต   มีจิตสาธารณะ   และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติการได้อย่างถูกต้อง

หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม

                ศึกษาการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน   ความสามารถและลักษณะความดีของตนเองและผู้อื่น  ได้แก่  ความกตัญญู  ความมีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบ  ความขยัน  อดทนอดกลั้น  ความซื่อสัตย์สุจริต  ความเมตตากรุณา  และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ผลของการกระทำความดี  โครงสร้างของครอบครัว    ความสัมพันธ์ของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว  โครงสร้างของโรงเรียน  ความสัมพันธ์ของบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในโรงเรียน    บทบาท  สิทธิ  หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน  กิจกรรมตามกระบวนการประชาธิปไตยในครอบครัวและโรงเรียน 

                โดยใช้การบอกประโยชน์  ยกตัวอย่าง  บอกผลจากการกระทำความดี  การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี  บอกโครงสร้าง  บทบาท  หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวและโรงเรียน  ระบุบทบาท  สิทธิ  หน้าที่ของตนเองในครอบครัวและโรงเรียน        มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและกระทำกิจกรรมในครอบครัวและโรงเรียนตามกระบวนการประชาธิปไตย  

 เพื่อให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  ยอมรับในความสามารถและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัวและโรงเรียน มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์     อยู่อย่างพอเพียง    มีจิตสาธารณะ   มีความสามารถในการสื่อสาร  คิดวิเคราะห์
ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา  และใช้ทักษะชีวิต 

เศรษฐศาสตร์

ศึกษาสินค้าและบริการที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  สินค้าและบริการที่ได้มาโดยไม่ใช้เงินและได้มาจากการใช้เงินซื้อ  วิธีการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการให้คุ้มค่า  การใช้เงินในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัว  การวางแผนการใช้จ่าย  การออม  การใช้ทรัพยากรในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง  ประหยัดและคุ้มค่า    การทำงานอย่างสุจริต  ความหมาย  ประเภท  ความสำคัญ  เหตุผลของการทำงาน  และผลของการทำงานประเภทต่าง ๆ  ที่มีต่อครอบครัวและสังคม

โดยใช้การอภิปราย  การระบุสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  การยกตัวอย่างการใช้จ่ายเงินในชีวิตประจำวันที่ไม่เกินตัว  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และการการอธิบายเหตุผล

เพื่อให้เห็นคุณค่าและประพฤติปฏิบัติตนในการใช้จ่าย มีวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งมั่นในการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้  รักความเป็นไทย  ใฝ่เรียนรู้  มีความสามารถในการคิด และมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ภูมิศาสตร์

 ศึกษาสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง  ระยะ  ทิศ  และที่ตั้งของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว  ทิศหลักและที่ตั้งสิ่งต่าง ๆ รอบตัว   แผนผังแสดงตำแหน่งที่ตั้งสิ่งต่าง ๆ ในห้องเรียน  การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในรอบวัน   ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศในรอบวัน  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว  การมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมที่บ้านและชั้นเรียน 

โดยใช้  การแยกแยะสิ่งต่าง  ๆ  รอบตัว  การระบุทิศหลัก  ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ  ทิศของที่ตั้งสิ่งต่าง ๆ รอบตัว  การสังเกตและบอกการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัว  และการมีส่วนร่วมในการจัดระเบียบสิ่งแวดล้อม

เพื่อเห็นคุณค่าในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม   มีจิตสาธารณะ อยู่อย่างพอเพียง  รักความเป็นไทย  มีวินัย  และใฝ่เรียนรู้

 รหัสตัวชี้วัด

ส 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4   

ส 1.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

ส 2.1  ป.1/1, ป.1/2   

ส 2.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  

ส 3.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3 

ส 3.2  ป.1/1 

ส 5.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5   

ส 5.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3

รวมทั้งหมด  24  ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ส12101  สังคมศึกษา                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม              

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                                                                        เวลา  80  ชั่วโมง                                                                                                

.............................................................................................................................

ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม

                ศึกษาความสำคัญของพุทธศาสนาในฐานะที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย   พุทธประวัติตั้งแต่ประสูติถึงการออกผนวช  พุทธสาวก  ชาดก เรื่องวรุณชาดก  วานรินทชาดก   ศาสนิกชนตัวอย่าง  ความหมาย  ความสำคัญ  และการเคารพพระรัตนตรัย   หลักธรรมโอวาท 3  ในเรื่องของ  เบญจศีล
เบญจธรรม  หิริ -โอตตัปปะ  สังคหวัตถุ 4  ฆราวาสธรรม 4    กตัญญูต่อครูอาจารย์และโรงเรียน
มงคล 38  พุทธศาสนสุภาษิต  ตัวอย่างการทำความดีของตนเอง  บุคคลในครอบครัวตามหลักศาสนา    การสวดมนต์  ไหว้พระ แผ่เมตตา   ศาสนา ศาสดา และคัมภีร์ของศาสนาพุทธ  อิสลาม  คริสต์  ฮินดู  มารยาทชาวพุทธ  ได้แก่   การพนมมือ   การไหว้  การกราบ  การนั่ง   การยืน  การเดิน  การเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพุทธศาสนา

โดยการสรุป  บอกความสำคัญของพระพุทธศาสนา  บอกความหมายและความสำคัญของ
การเคารพพระรัตนตรัย  บอกชื่อศาสนา  ศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น ๆ  บอกแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก  ชาดก  พุทธศาสนิกชนตัวอย่าง      ฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสมในการพนมมือ   การไหว้   การกราบ   การนั่ง การยืน การเดิน   ในศาสนพิธีพิธีกรรม  และวันสำคัญทางศาสนา   การสวดมนต์ไหว้พระและแผ่เมตตา

เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา ศรัทธา และเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา   รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  ซื่อสัตย์สุจริต รักความเป็นไทย  มุ่งมั่นในการทำงาน
มีจิตสาธารณะ   มีความสามารถในการคิด  แก้ปัญหา  และใช้ทักษะชีวิต

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม

                ศึกษาข้อตกลง กติกา กฏ ระเบียบ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในครอบครัว โรงเรียน สถานที่สาธารณะ   กิริยามารยาทไทยเกี่ยวกับการเคารพ   การยืน   การเดิน การนั่ง  การพูด  การยอมรับความแตกต่างของคน  ในสังคมเรื่องความคิด  ความเชื่อ  ความสามารถและการปฏิบัติตนของบุคคลอื่นที่แตกต่างกัน   สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น   ความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน  ผู้มีบทบาท  อำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน

โดยการปฏิบัติตนตามข้อตกลง  กติกา  กฎ  ระเบียบ  หน้าที่  ตามมารยาทไทย  และตามสิทธิ  เสรีภาพ  การอธิบายความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว   วิเคราะห์และระบุผู้มีบทบาทบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน

เพื่อให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน และชุมชน มีความเชื่อมั่น มีเจตคติที่ถูกต้อง  รักความเป็นไทย  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้มีความสามารถในการคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสาร  และการใช้ทักษะชีวิต

เศรษฐศาสตร์

                ศึกษาทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียน  ผลการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่หลากหลายที่มีต่อราคา  คุณค่า   ประโยชน์ของสินค้า   บริการและสิ่งแวดล้อม    การประกอบอาชีพของครอบครัว   การแสวงหารายได้ที่สุจริตและเหมาะสม  รายได้รายจ่ายในภาพรวมของครอบครัวและของตนเอง        การทำบัญชีรับ - จ่าย ของตนเอง        รายการของรายรับที่เป็นรายได้ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม     รายการของรายจ่ายที่เหมาะสมและไม่เหมาะสม   ที่มาของรายได้ที่สุจริต  การใช้จ่ายที่เหมาะสม  ผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้    การออม และผลดีของการออม  ความหมายและความสำคัญของสินค้าและบริการ  การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  ลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยใช้เงิน  ไม่ใช้เงิน  โดยการแบ่งปัน การช่วยเหลือ  ความหมาย  บทบาทของผู้ซื้อ  ผู้ขาย  ผู้ผลิต ผู้บริโภค   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อ  ผู้ขายในการกำหนดราคาสินค้าและบริการ และการทำให้สังคมสงบสุขและประเทศมั่นคง

                โดยการระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  บอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว     บันทึกรายรับ - รายจ่ายของตนเอง           สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม   อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่าง ๆ  และบอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

                เพื่อให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีความรับผิดชอบ  มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา และมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภูมิศาสตร์

                ศึกษาสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ปรากฏระหว่างบ้านและโรงเรียน ตำแหน่ง ที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ ของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในลูกโลก แผนที่ แผนผัง และภาพถ่าย ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์  ความสำคัญและคุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม   ความหมายและประเภทของทรัพยากร ความสัมพันธ์ของฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์   การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม  การรักษาและการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

โดยการระบุสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น      ระบุตำแหน่งและลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในลูกโลก    แผนที่    แผนผัง    ภาพถ่าย    อธิบายความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก  ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์  ความสำคัญ   คุณค่าของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม  ฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์  และการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า    และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟู ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน

เพื่อให้มีความรับผิดชอบ รักชาติ รักความเป็นท้องถิ่น    มุ่งมั่นการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง

และมี จิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด

ส 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7  

ส 1.2  ป.2/1, ป.2/2   

ส 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4

ส 2.2  ป.2/1, ป.2/2

ส 3.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 

ส 3.2  ป.2/1, ป.2/2 

ส 5.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3 

ส 5.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4 

รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด

 คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ส13101  สังคมศึกษา                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม               

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                                                                        เวลา  80  ชั่วโมง                                                                                               

......................................................................................................................................................................

ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม

                ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย
พุทธประวัติตั้งแต่ การบำเพ็ญเพียร ผจญมาร ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากพุทธสาวก สามเณรสังกิจจะ ชาดก อารามทูสกชาดกมหาวาณิชชาดา ความหมายและความสำคัญของพระไตรปิฏก แสดงความเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3  สังคหวัตถุ 4  ฆราวาสธรรม 4 อัตถะ 3  มงคล  38  รู้จักให้ พูดเพราะ อยู่ในแวดล้อมที่ดี การบริหารจิตและเจริญปัญญา พุทธศาสนสุภาษิต ปฏิบัติตนในการสวดมนต์ไหว้พระ ความสำคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถาน และศาสนบุคคล ปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถาน ฝึกปฎิบัติมรรยาทของชาวพุทธ ได้แก่ การต้อนรับ การส่ง และรับสิ่งของ แก่พระภิกษุ การแต่งกายในพุทธสถาน       ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ปฏิบัติตนในการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

                โดยใช้การวิเคราะห์ อธิบาย สรุป การมีส่วนร่วม    รู้เข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
มีความสามารถในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เน้นให้เห็นตัวอย่างและชื่นชมในการทำความดี ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เห็นความสำคัญของหลักธรรมที่มีต่อการดำเนินชีวิต ชื่นชมต่อการทำความดีนำไปเป็นแบบอย่าในการปฏิบัติตนได้ เห็นคุณค่าของพุทธศาสนสุภาษิตอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

 เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นประโยชน์ของการบริหารจิตและเจริญปัญญา   รักชาติ ศาสน์  กษัตริย์   ใฝ่เรียนรู้  มีวินัยในตนเอง มีความสามารถในการสื่อสาร

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม

 รวบรวมข้อมูล การปฏิบัติตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น แบบอย่างพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต  การทักทาย การทำความเคารพ อภิปราย ความสำคัญของวันหยุด แบบอย่างบุคคลซึ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของสมาชิกของชุมชน ปฏิบัติตนในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตามกระบวนการประชาธิปไตย  เคารพความคิดเห็นและยอมรับในความสามารถของผู้อื่น

                วิเคราะห์ อภิปราย สรุป  มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ซื่อสัตย์สุจริต เคารพความคิดเห็นของบุคคลอื่น ยอมรับในความสามารถเห็นคุณค่าในตนเอง และผู้อื่นในฐานะสมาชิกที่ดีของครอบครัว

                เพื่อให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์ เป็นพลเมืองดี รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา  และใช้ทักษะชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวัน

เศรษฐศาสตร์

                 รวบรวมข้อมูล สินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ประโยชน์และคุณค่าของสินค้า หลักการเลือกสินค้าที่จำเป็น ปฏิบัติการ ทำบัญชีรับจ่ายการใช้จ่าย วางแผน การใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม อธิบายความหมายของผู้ผลิต ผู้บริโภค ตลอดจนปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากความต้องการของมนุษย์ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาให้แก่ประชาชน ความสำคัญของภาษี บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษี อธิบายเหตุผลของการแข่งขันทางการค้าที่มีผลทำให้ราคาสินค้าลดลง

                โดยใช้การคิดวิเคราะห์ อธิบาย สรุป ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย การทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้ในการผลิต การซื้อขายสินค้า หน้าที่และบทบาทของประชาชนในการเสียภาษี สามารถปฏิบัติตนในการใช้จ่ายอย่างมีวินัยในตนเอง  สามารถในการแก้ปัญหาการทำงานที่ก่อให้เกิดรายได้
ซื้อขายสินค้าได้อย่างเหมาะสม และเห็นคุณค่าของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่อย่างพอเพียง

                เพื่อให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  การสื่อสาร แก้ปัญหา ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ภูมิศาสตร์

                รวบรวมข้อมูลทางภูมิศาสตร์ ใช้แผนที่ แผนผัง ในการหาข้อมูล หาความสัมพันธ์ของตำแหน่งทิศทางฝึกปฏิบัติการเขียนแผนผังง่ายๆ เพื่อแสดงตำแหน่งของสถานที่สำคัญ สรุปความสัมพันธ์ของลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ที่มีผลต่อสภาพสังคมในชุมชน รวบรวมข้อมูลสภาพแวดล้อมในชุมชน วิเคราะห์ อภิปราย สรุป ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรกับสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม กำหนดแนวทางการปฏิบัติตนเกี่ยวกับมลพิษและการก่อให้เกิดมลพิษโดยมนุษย์ลักษณะของชุมชนเมืองและชนบทตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชน

โดยใช้การวิเคราะห์ อธิบาย สรุป มีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทางสังคม
มีทักษะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับประชากรในชุมชน ชื่นชม ภาคภูมิใจ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางมลพิษอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แผนผัง แผนที่
มีทักษะการใช้แผนผัง หาข้อมูลในพื้นที่รอบตัว ยอมรับและเห็นคุณค่าของแผนผังนำความรู้ ความเข้าใจ ไปใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในชุมชน การพึ่งพาอาศัยกันและกัน มีทักษะการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ   มีจิตสาธารณะเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเหมาะสม

                เพื่อให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีจิตสาธารณะในการอนุรักษ์ธรรมชาติมุ่งมั่นในการทำงาน   ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด

ส 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7   

ส 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3   

ส 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4  

ส 2.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

ส 3.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  

ส 3.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 

ส 5.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  

ส 5.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5

รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ส14101  สังคมศึกษา                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                                                                      เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

                  ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะเป็นศูนย์รวมจิตใจของ     ศาสนิกชน  พุทธประวัติตั้งแต่บรรลุธรรมจนประกาศธรรม   ประวัติศาสดาที่ตนนับถือ    การแสดงความเคารพพระรัตนตรัย และการปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3  ในพระพุทธศาสนา หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ สวดมนต์แผ่เมตตา ฝึกสมาธิ พัฒนาจิต เพื่อให้เกิดสมาธิในการปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง    มีมารยาทของความเป็น ศาสนิกชนที่ดี

                โดยใช้การอธิบาย อภิปราย สรุป และการประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ชื่นชมการทำความดีของตนเองบุคคลในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนตามหลักศาสนา

                 เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี เพื่อการอยู่ร่วมกันเป็นชาติได้อย่างสมานฉันท์ และมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  การคิดการแก้ปัญหา
มีความสามารถในการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก  รักความเป็นไทย รักการทำงาน มีความสามารถในการตัดสินใจ มีคุณธรรม จริยธรรมมีค่านิยมที่เหมาะสม  มีจิตสาธารณะ และนำความรู้ไปใช้และปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม

                 ศึกษาสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคน ในท้องถิ่น การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชีวิตประจำวัน อำนาจอธิปไตย และความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่ของพลเมือง กระบวนการเลือกตั้ง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                 โดยใช้การวิเคราะห์อธิบาย เสนอวิธีการและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนโดยเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

                 เพื่อให้มีความรักชาติ   ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
การคิด   การสื่อสาร การแก้ปัญหา  และการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม จริยธรรม   มีความซื่อสัตย์สุจริต 
มีวินัย    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน   มีความรับผิดชอบ   กล้าแสดงออก     รักความเป็นไทย
มีความสามารถในการตัดสินใจ       เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
มีค่านิยมที่เหมาะสม และมีจิตสาธารณะ

เศรษฐศาสตร์

                ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน และหน้าที่เบื้องต้นของเงิน

                โดยใช้ การระบุ อธิบาย หลักการของเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง

                เพื่อให้มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความ สามารถในการคิด  การแก้ปัญหา  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี   อยู่อย่างพอเพียง  มีความซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย    ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน   มีความสามารถในการตัดสินใจ  เห็นคุณค่าในการนำความรู้ไปใช้ในชีวิต ประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่เหมาะสม มีจิตสาธารณะ

ภูมิศาสตร์

                 ศึกษาลักษณะสำคัญทางกายภาพของจังหวัด ทรัพยากรและสิ่งต่าง ๆ ในจังหวัด ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัดของตน การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัด และผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น

                 โดยใช้การอธิบาย การมีส่วนร่วม การใช้แผนที่ ภาพถ่ายระบุแหล่งทรัพยากรและความสัมพันธ์ ของสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในจังหวัด

                 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในจังหวัดและผลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง เห็นคุณค่าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดของตน มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต     การคิด   การสื่อสาร  การแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยี     มีความรับผิดชอบ  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
มีจิตสาธารณะรักความเป็นไทยและรักความเป็นท้องถิ่น

รหัสตัวชี้วัด

ส 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8

ส 1.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

ส 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3,ป.4/4, ป.4/5

ส 2.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3  

ส 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

ส 3.2  ป.4/1, ป.4/2  

ส 5.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3                                          


รวมทั้งหมด   30   ตัวชี้วัด

 

ส 5.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 ส15101  สังคมศึกษา                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                                          

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                                                                        เวลา  80  ชั่วโมง                                                                                                

......................................................................................................................................................................

ศาสนา  ศีลธรรม   จริยธรรม

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย  พระพุทธประวัติตั้งแต่โปรดพระพุทธบิดาจนถึงพุทธกิจสำคัญ  แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากพุทธสาวก พระโสณโกฬิวิสะชาดก  จูฬเสฎฐิชาดก  วัณณาโรหชาดก    องค์ประกอบและความสำคัญของพระไตรปิฎก    พระรัตนตรัย  ไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท  3      ในพระพุทธศาสนา  ได้แก่  ศรัทธา  4   พุทธจริยา  3  อริยสัจ  4  หลักกรรม   ไตรสิกขา   เบญจศีล  อบายมุข  6   เบญจธรรม  บุญกิริยาวัตถุ  3  อคติ  4  อิทธิบาท  4  กตัญญูกตเวทีต่อพระพุทธศาสนา  มงคล  38  ในเรื่อง  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    การงานไม่อากูล    อดทน    พุทธสุภาษิต       วิริเยน  ทุกฺขมจฺ  เจติ   ปัญญา  โลกสฺมิ  ปชฺโชโต  
การบริหารจิตและเจริญปัญญา   ปฏิบัติตนใน ศาสนพิธี  พิธีกรรม    พิธีถวายสังฆทาน  เครื่องสังฆทาน  ระเบียบพิธีในการทำบุญงานมงคล  วันสำคัญทางศาสนา  ประโยชน์ของการเข้าร่วมศาสนพิธี   พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา  มรรยาทของศาสนิกชน  การกราบพระรัตนตรัย  การไหว้บิดา  มารดา 
ครู  อาจารย์  ผู้ที่เคารพนับถือ  การกราบศพ

โดยใช้ การวิเคราะห์  อธิบาย  สรุป  การจำแนก  การสืบค้น  การมีส่วนร่วม  การประยุกต์ใช้   การฝึกปฏิบัติเรื่องการบริหารจิตเจริญปัญญา  ศาสนพิธีต่าง ๆ  และการประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพุทธสาวกและศาสนิกชนตัวอย่าง 

 เพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าและประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี    รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีคุณธรรม  จริยธรรม    ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัย  รักความเป็นไทย  และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม   และการดำเนินชีวิตในสังคม

ศึกษาสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  หน้าที่ของพลเมือง  เคารพเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  การปฏิบัติตนตามกฎหมาย  คุณลักษณะของพลเมืองดี ได้แก่ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม  การมีค่านิยมประชาธิปไตยและการมีคุณธรรม       เหตุการณ์การละเมิดสิทธิเด็กไทย    การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทย    วิธีการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก  วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย    คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น  การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  โครงสร้าง  อำนาจหน้าที่  และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้แก่  อบต.  อบจ.  เทศบาล  และการปกครองรูปแบบพิเศษ  บทบาท  หน้าที่  วิธีเข้าดำรงตำแหน่งของนายก อบต.  นายกเทศมนตรี  นายกอบจ.   ผู้ว่าราชการ  กทม.  และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยใช้การวิเคราะห์  เสนอวิธี  ยกตัวอย่าง  การมีส่วนร่วม  อธิบาย  การอภิปราย  ระบุหน้าที่    และการปฏิบัติตนตามสถานภาพ  บทบาท  สิทธิ  เสรีภาพ  หน้าที่

 เพื่อให้มีความรักชาติ  ศาสนา    พระมหากษัตริย์    มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซื่อสัตย์  สุจริต 
มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการคิด  การสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยี 
ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  รักความเป็นท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นพลเมืองดีของชาติ 

เศรษฐศาสตร์

ศึกษาปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ  ความหมาย  ประเภทของปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ  การใช้เทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการ  ตัวอย่างการผลิตหรือแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่มีอยู่ในท้องถิ่น (หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์)  พฤติกรรมของผู้บริโภค    แนวคิด และหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง      การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว    โรงเรียน  ชุมชน 
การประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านและโรงเรียน    การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น   สหกรณ์และการนำไปใช้  หลักการ  ประโยชน์  ประเภทของสหกรณ์    สหกรณ์โรงเรียน    การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน    บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร  การฝาก/การถอนเงิน  ดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้ยืม  ผลดี  ผลเสียของการกู้ยืมเงินทั้งนอกระบบและในระบบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ

โดยใช้ การอธิบาย  การประยุกต์ใช้  การปฏิบัติจริง  จำแนกผลดี  ผลเสียของการกู้ยืมเงิน  เพื่อให้ ใช้ทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการ ทำงาน  ใฝ่เรียนรู้ 
มีความรับผิดชอบ  ประหยัด  มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถในการคิด  และการแก้ปัญหา

ภูมิศาสตร์

ศึกษาความหมายของแผนที่  พิกัดภูมิศาสตร์  ระยะ  ทิศทาง  ของภูมิภาคของตนเอง  ลักษณะทางกายภาพ  แม่น้ำ  ภูเขา  ป่าไม้   ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ (ภูมิลักษณ์และภูมิอากาศ) และลักษณะทางสังคมในภูมิภาคของตนเอง  อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
การสร้างสรรค์วัฒนธรรม      ลักษณะการตั้งถิ่นฐานและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค  
การอนุรักษ์และการทำลายสภาพแวดล้อม  ผลจากการรักษาและทำลายสภาพแวดล้อม  แนวทางอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมในภูมิภาค

โดยใช้ การอธิบาย   ระบุลักษณะ   บอกตำแหน่ง   วิเคราะห์  นำเสนอตัวอย่าง

 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  สามารถใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการบอกตำแหน่งที่ตั้งภูมิภาคของตนเอง  เข้าใจอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติต่อการดำรงชีวิต    เห็นคุณค่าของการรักษาสภาพแวดล้อม  มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  รักความเป็นไทย  รักความเป็นท้องถิ่น  และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

รหัสตัวชี้วัด

ส 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7

ส 1.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 

ส 2.1  ป.5/1,  ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4    

ส 2.2  ป.5/1,  ป.5/2, ป.5/3    

ส 3.1  ป.5/1,  ป.5/2, ป.5/3 

ส 3.2  ป.5/1,  ป.5/2

ส 5.1  ป.5/1,  ป.5/2, ป.5/3

ส 5.2  ป.5/1,  ป.5/2, ป.5/3    

รวมทั้งหมด  28  ตัวชี้วัด

 คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ส16101  สังคมศึกษา                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                                                        เวลา  80  ชั่วโมง                                                                                                

......................................................................................................................................................................

ศาสนา  ศีลธรรม  จริยธรรม

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา  ในฐานะที่เป็นศาสนาประจำชาติ  เป็นเอกลักษณ์ของชาติ  เป็นรากฐานและมรดกทางวัฒนธรรมไทย      เป็นศูนย์รวมจิตใจและเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทย   พระพุทธประวัติ ตั้งแต่ประสูติถึงเสด็จกรุงกบิลพัสดุ์    การปลงอายุสังขาร   ปัจฉิมสาวก  ปรินิพพาน  การถวายพระเพลิง   แจกพระบรมสารีริกธาตุ   สังเวชนียสถาน  4     แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติพุทธสาวก  พระราธะ  ชาดก  ทีฆีติโกสลชาดก  สัพพทาฐิชาดก  ชาวพุทธตัวอย่าง  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช    สมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส     หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา    พระรัตนตรัย   ศรัทธา  4    พุทธกิจ  5  อริยสัจ  4    หลักกรรม  ไตรสิกขา  โอวาท  3   เบญจ   อบายมุข  6  อกุศลมูล  3  เบญจธรรม  กุศลมูล  3  พละ  4  คารวะ  6  กตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์   มงคล  38  ในเรื่องของมีวินัย  การงานไม่มีโทษ      ไม่ประมาทในธรรม  พุทธศาสนสุภาษิต  สจฺเจน    กิตฺตึ    ปปฺโปติ   (คนจะได้เกียรติด้วยความสัตย์)    ยถาวาที    ตถาการี    (พูดเช่นไร 
ทำเช่นนั้น)  การทำความดีของบุคคลในประเทศ    การบริหารจิตเจริญปัญญา  สวดมนต์  ไหว้พระ  สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา     หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อแก้ปัญหาอบายมุขและ
สิ่งเสพติด    หลักธรรมและศาสนพิธีของศาสนาพุทธ  ศาสนาอิสลาม  ศาสนาคริส์  ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู   ศาสนสถาน  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมภายในวัด   มรรยาทของศาสนิกชนในเรื่องของการถวายของแก่พระภิกษุ         การปฏิบัติตนขณะฟังธรรม    การปฏิบัติตนตามแนวทางของศาสนิกชนเพื่อประโยชน์ต่อศาสนา   ศาสนพิธี  พิธีกรรม  กิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา    การอาราธนาศีล    อาราธนาธรรม     อาราธนาพระปริตร     พิธีทอดผ้าป่า  พิธีทอดกฐิน   การทำบุญงานอวมงคล
การปฏิบัติตนที่ถูกต้องในศาสนพิธี     พิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา        ประโยชน์ของการเข้าร่วม  ศาสนพิธี    พิธีกรรม  วันสำคัญทางศาสนา  และ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

โดยใช้การอธิบาย  วิเคราะห์  ค้นคว้า  สรุป  บอกแนวทางปฏิบัติ  การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา    ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี       

เพื่อให้เข้าใจ  เห็นคุณค่า  มีศรัทธา  ยึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา  เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีคุณธรรมจริยธรรม  รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์    มีความรับผิดชอบ   รักความเป็นไทย  มีวินัย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
และนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติตนได้ถูกต้อง

หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม  และการดำเนินชีวิตในสังคม       

ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของครอบครัวและชุมชน  กฎหมายจราจร  กฎหมายยาเสพติดให้โทษ  กฎหมายทะเบียนราษฎร   เทศบัญญัติ  ข้อบังคับ  อบจ.  อบต.    ประโยชน์ของ
การปฏิบัติตนตามกฎหมาย    วัฒนธรรม  ความหมายและประเภทของวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและสังคมไทยประโยชน์และคุณค่าของวัฒนธรรม ความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกลุ่มคนภาคต่าง  ๆ  ในสังคมไทย  แนวทางการรักษาวัฒนธรรม  มารยาทไทยและมารยาทสังคม ความหมายและความสำคัญของกิริยามารยาทไทย  การเดิน  การนั่ง  การนอน  การรับของส่งของ    การรับประทานอาหาร    การแสดงกิริยาอาการ  การทักทาย  การสนทนา  การใช้คำพูด  ข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน  เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม  บทบาท   หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรัฐบาล      บทบาท    ความสำคัญของการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย  มีส่วนร่วมในกิจกรรมประชาธิปไตยในท้องถิ่นและประเทศ

โดยใช้การวิเคราะห์การอธิบาย  การอภิปราย การเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วม การปฏิบัติตน
และการติดตามข้อมูลข่าวสาร

เพื่อให้มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  มีคุณธรรมจริยธรรม   มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ    มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  รักความเป็นท้องถิ่น  เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทย  มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรม  เข้าใจระบบการเมืองการปกครองในสังคมปัจจุบัน  ยึดมั่น  ศรัทธา ธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ

เศรษฐศาสตร์

ศึกษาการบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและบริโภค  บทบาทของผู้ผลิต จรรยาบรรณ  ความรับผิดชอบของผู้ผลิตต่อสังคม   การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ประโยชน์ของการผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ  บทบาทของผู้บริโภค   คุณสมบัติของผู้บริโภคที่ดี พฤติกรรมของผู้บริโภคที่บกพร่อง  คุณค่าและประโยชน์ของผู้บริโภคที่รู้เท่าทันที่มีต่อตนเอง  ครอบครัว  และสังคม  ประโยชน์และวิธีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ความจำเป็นของทรัพยากร        หลักและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การวางแผนการใช้ทรัพยากร  วิธีการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติรู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด     ระบบและสถาบันทางเศรษฐกิจต่าง  ๆ    ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ     ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต  ผู้บริโภค  ธนาคาร  และรัฐบาลที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ      การหารายได้  การจ่าย  การออม การลงทุน  การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ  รายได้และรายจ่าย     การออมกับธนาคาร        ความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ    ภาษีและหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีอากร  สิทธิของผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย  และการรวมกลุ่มเชิงเศรษฐกิจเพื่อประสานประโยชน์ในท้องถิ่น

โดยใช้ การอธิบาย  บอกวิธีการ  ยกตัวอย่าง  การวางแผนการใช้ทรัพยากร   และการปฏิบัติ

เพื่อให้รู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด  เข้าใจและสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด    ในการผลิตและบริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  อยู่อย่างพอเพียง    มุ่งมั่นในการทำงาน    มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีความสามารถในการคิด   การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยีและใช้ทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภูมิศาสตร์

ศึกษาลักษณะทางกายภาพและสังคมของประเทศไทย               ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางกายภาพกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของประเทศ  ภูมิลักษณ์ที่มีต่อภูมิสังคมของประเทศ  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมในประเทศและท้องถิ่น
การแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศไทย      ผลที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนหรือดัดแปลงสภาพธรรมชาติในประเทศ  แผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน  และแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน

โดยใช้การค้นหา  การอธิบายความสัมพันธ์และการแปลงสภาพทรัพยากร วิเคราะห์ความสัมพันธ์  สรุป    และจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรในชุมชน   

เพื่อให้มีจิตสำนึกรู้คุณค่าทรัพยากร    มีความรักชาติ    รักท้องถิ่น   มีจิตสาธารณะ  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

รหัสตัวชี้วัด

ส 1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7, ป.6/8, ป.6/9

ส 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4

ส 2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5

ส 2.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ส 3.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ส 3.2  ป.6/1, ป.6/2

ส 5.1  ป.6/1, ป.6/2


รวมทั้งหมด  31  ตัวชี้วัด

 

ส 5.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

รายวิชาพื้นฐาน

                ส11101 สังคมศึกษา                         จำนวน       80      ชั่วโมง

                ส12101 สังคมศึกษา                         จำนวน       80      ชั่วโมง

ส13101 สังคมศึกษา                         จำนวน       80      ชั่วโมง

ส14101 สังคมศึกษา                         จำนวน       80      ชั่วโมง

ส15101 สังคมศึกษา                         จำนวน       80      ชั่วโมง

ส16101 สังคมศึกษา                         จำนวน       80      ชั่วโมง

 

รายวิชาเพิ่มเติม

                ส14201  ถิ่นฐานบ้านแหลม             จำนวน      40     ชั่วโมง

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ส11102  ประวัติศาสตร์                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                                                                                        เวลา  40  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

ประวัติศาสตร์

                ศึกษาวัน เดือน ปี ตามระบบสุริยคติ จันทรคติ ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ใช้คำบอกเวลา แสดงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ สืบค้นประวัติความเป็นมาของตนเองและครอบครัว  เหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในครอบครัว  ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  สิ่งของเครื่องใช้หรือการดำเนินชีวิตของอดีตกับปัจจุบันที่เป็นรูปธรรมและใกล้ตัวเด็กสาเหตุและผลของการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆ

ตามกาลเวลา   ความหมาย      ความสำคัญของสัญลักษณ์ชาติไทย  เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี พระบรมฉายาลักษณ์  ศาสนสถาน  การแต่งกาย  วัฒนธรรม  ประเพณีไทย  เงินตรา  แผนที่ประเทศไทย  อาหารไทย การเคารพธงชาติ  พระบรมฉายาลักษณ์  ศาสนวัตถุ  ศาสนสถาน  การร้องเพลงชาติและเพลงสรรเสริญพระบารมี ตัวอย่างวัฒนธรรมในชุมชนที่ใกล้ตัวนักเรียน  คุณค่าและความสำคัญของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนด้านต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยว  แหล่งเรียนรู้  สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่น

                โดยการบอกวัน เดือน  ปี และการนับช่วงเวลาตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  เรียงลำดับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน บอกประวัติความเป็นมาของตนเอง  ครอบครัวจากการสอบถามผู้เกี่ยวข้อง จากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สิ่งของเครื่องใช้หรือการดำเนินชีวิตของตนเองกับสมัยพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย บอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตที่มีผลกระทบต่อตนเองในปัจจุบัน  บอกสถานสำคัญซึ่งเป็นแหล่งวัฒนธรรมในชุมชน      ระบุสิ่งที่ตนเองรักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น               อธิบายความหมายและความสำคัญ  ของสัญลักษณ์ของชาติไทยและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง 

                เพื่อให้เกิดความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  รับผิดชอบ  รักท้องถิ่น  มีความสามารถในการคิด 
การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิตและใช้เทคโนโลยี

รหัสตัวชี้วัด

ส 4.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3

ส 4.2  ป.1/1

ส 4.3  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3

รวมทั้งหมด   7   ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ส12102  ประวัติศาสตร์                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                                                                                        เวลา  40  ชั่วโมง......................................................................................................................................................................

ประวัติศาสตร์

                ศึกษาความหมายของช่วงเวลาในอดีต  ปัจจุบัน  อนาคต  วันสำคัญที่ปรากฏในปฏิทิน  วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  กับตนเองและครอบครัว         โดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ใช้คำบอกช่วงเวลาที่แสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว  หรือชีวิตตนเอง  ใช้เส้นเวลา  ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้วิธีการสืบค้นข้อมูลอย่างง่าย  โดยการสอบถามพ่อแม่  ผู้รู้ในชุมชน  วิถีชีวิตคนในชุมชน  การประกอบอาชีพ  การแต่งกาย  การสื่อสาร  ประเพณีในชุมชนจากอดีตถึงปัจจุบัน  บุคคลในท้องถิ่นที่ทำประโยชน์ต่อ
การสร้างสรรค์วัฒนธรรมของท้องถิ่น  ตัวอย่างวัฒนธรรมประเพณีไทย  ภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น

                โดยใช้คำระบุเวลาที่แสดงเหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบัน  และอนาคต      ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้อง  สืบค้นการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตประจำวันคนในชุมชนของตนเอง  จากอดีตถึงปัจจุบัน  อธิบายผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ระบุบุคคลที่ทำประโยชน์ต่อท้องถิ่นหรือประเทศชาติ  ยกตัวอย่างวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ไว้

                เพื่อให้มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการทำงาน   รักความเป็นไทย    มีจิตสาธารณะ    มีความรับผิดชอบ     รักท้องถิ่น 
มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การคิด  ใช้ทักษะชีวิต  และใช้เทคโนโลยี

 

รหัสตัวชี้วัด

ส 4.1  ป.2/1, ป.2/2

ส 4.2  ป.2/1, ป.2/2

ส 4.3  ป.2/1, ป.2/2

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัดคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ส13102  ประวัติศาสตร์                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                                                                                        เวลา  40  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

ประวัติศาสตร์

                ศึกษาที่มาของศักราชที่ปรากฏในปฏิทิน  เกี่ยวกับพุทธศักราช  คริสต์ศักราช  วิธีการเทียบพุทธศักราชกับคริสต์ศักราช  ในเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน  วิธีการสืบค้นเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนโดยใช้หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์และปัจจัยทางสังคม ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของชุมชนและการพัฒนาชุมชน  ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมของชุมชนตนเอง และชุมชนใกล้เคียง  พระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  สมเด็จพระรามาธิบดีที่  1  (พระเจ้าอู่ทอง)  สมเด็จพระเจ้าตากสิน  พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ  วีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ  ได้แก่  ท้าวเทพสตรี
ท้าวศรีสุนทร ชาวบ้านบางระจัน พระยาพิชัยดาบหัก สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

                โดยการเปรียบเทียบศักราชที่สำคัญตามปฏิทินที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  แสดงลำดับเหตุการณ์สำคัญโดยระบุหลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและ
การพัฒนาชุมชน  สรุปลักษณะสำคัญของขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมของชุมชน  เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างทางวัฒนธรรมชุมชนตนเองกับชุมชนอื่น  ระบุพระนามและพระราชกรณียกิจโดยสังเขปของพระมหากษัตริย์ไทย  อธิบายพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในรัชกาลปัจจุบันโดยสังเขป  และเล่าวีรกรรมของบรรพบุรุษไทยที่มีส่วนปกป้องประเทศชาติ

                เพื่อให้มีความรักชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง     มุ่งมั่นในการทำงาน    รักความเป็นไทย      มีจิตสาธารณะ    มีความรับผิดชอบ     รักท้องถิ่น  มีความสามารถในการแก้ปัญหา  การคิด    ใช้ทักษะชีวิต  และเทคโนโลยี

 

 

รหัสตัวชี้วัด

ส 4.1  ป.3/1, ป.3/2

ส 4.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3

ส 4.3  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3

รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ส140102  ประวัติศาสตร์                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                                                                        เวลา  40  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

  ประวัติศาสตร์           

ศึกษาความหมาย  วิธีการนับ และการนับช่วงเวลาเป็นทศวรรษ ศตวรรษ และสหัสวรรษ
การแบ่งยุคสมัย ในการศึกษาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ ที่แบ่งเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์
ยุคประวัติศาสตร์ รวมทั้งยุคสมัยที่ใช้ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย
สมัยอยุธยา สมัยธนบุรี และสมัยรัตนโกสินทร์ ประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แบ่งเป็นหลักฐานชั้นต้น และหลักฐานชั้นรอง เกณฑ์การจำแนกแยกแยะประเภทหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นเป็นหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองอย่างง่าย ๆ รวมทั้งรู้จักตัวอย่างของหลักฐานที่พบในท้องถิ่นที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นตน การตั้งหลักแหล่งและพัฒนาการของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์ในดินแดนไทยรู้จักอาณาจักรโบราณในดินแดนไทย ได้แก่ อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรศรีวิชัย อาณาจักรละโว้ อาณาจักรตามพรลิงค์ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในท้องถิ่นที่แสดงพัฒนาการของมนุษย์ชาติในดินแดนไทย พัฒนาการของอาณาจักรสุโขทัย ในเรื่องเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย       พัฒนาการทางการเมือง          การปกครองและเศรษฐกิจ ประวัติและผลงาน ของบุคคลสำคัญสมัยสุโขทัย   ในสมัยของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  พระมหาธรรมราชาที่ 1 ( พระยาลิไทย ) และภูมิปัญญาไทยในสมัยสุโขทัย
ที่น่าภาคภูมิใจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ ซึ่งเป็นผลให้อุทยานประวัติศาสตร์ในสมัยสุโขทัยและ
ศรีสัชนาลัยได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก

                โดยใช้การอธิบาย  การตีความ  การวิเคราะห์วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นความเป็นมาของชาติไทยสมัยสุโขทัย รวมทั้งวัฒนธรรมไทย  ภูมิปัญญาไทย  และบุคคลสำคัญในสมัยสุโขทัย

                เพื่อให้เกิดความรัก  ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย    ตระหนักถึงความเพียรพยายามของบรรพบุรุษไทยที่ได้ปกป้อง และสร้างสรรค์ความเจริญให้บ้านเมืองตกทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบต่อถึงปัจจุบัน   มีความสามารถในการคิด   การสื่อสาร  การแก้ปัญหา    การใช้เทคโนโลยี การใช้ทักษะชีวิต  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มุ่งมั่นในการทำงาน   มีความรับผิดชอบ   กล้าแสดงออก มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

ส  4.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

ส  4.2  ป.4/1, ป.4/2

ส  4.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4.3

รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ส15102  ประวัติศาสตร์                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                                          

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                                                                       เวลา   40  ชั่วโมง                                                                                               

......................................................................................................................................................................

ประวัติศาสตร์

ศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นจากแหล่งข้อมูลและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น    ความเป็นมาของตนเองและครอบครัว       อิทธิพลของอารยธรรมอินเดีย   จีน     ที่มีต่อไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทางด้านศาสนา  ความเชื่อ  ภาษา  การแต่งกาย  อาหาร  อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยในปัจจุบัน   ลักษณะ   สาเหตุ  และผลของการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติในสังคมไทย  อิทธิพลที่หลากหลายของกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย  พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี    ด้านการเมืองการปกครอง    เศรษฐกิจ  สังคม  ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา    การเสียกรุงศรีอยุธยา  การสถาปนากรุงธนบุรี  ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญสมัยอยุธยาและธนบุรี  การสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทยสมัยอยุธยาและธนบุรีในเรื่องของศิลปกรรม  การค้า  และวรรณกรรม

โดยใช้การสืบค้น  การรวบรวมข้อมูล  การตั้งคำถาม  การวิเคราะห์   ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่น    ตนเองและครอบครัว      การอธิบาย     อภิปราย        อิทธิพลของอารยธรรมของอินเดียและจีน  ที่มีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    อิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทย  พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยาและธนบุรี  และการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาไทย

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับท้องถิ่นของตนเอง รักท้องถิ่นรักและภูมิใจในชุมชนของตน  รักชาติ  ศาสน์    กษัตริย์  รักความเป็นไทย   ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีความรับผิดชอบ  มีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยี  และการใช้ทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด

ส 4.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3

ส 4.2  ป.5/1, ป.5/2

ส 4.3  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4

รวมทั้งหมด  9  ตัวชี้วัด


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ส16102  ประวัติศาสตร์                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                                                        เวลา  40  ชั่วโมง                                                                                               

.....................................................................................................................................................................

ประวัติศาสตร์

ศึกษาวิธีการทางประวัติศาสตร์   ความหมายและความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์การใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวบุคคลสำคัญในท้องถิ่น ตัวอย่างหลักฐานข้อมูลที่ใช้ใน
การ ศึกษาเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยสมัยรัตนโกสินทร์   ที่ตั้ง  อาณาเขต  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์  สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน  ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียน  ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียน สมาชิกกลุ่มอาเซียนในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ของกลุ่มอาเซียนทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน   พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  การสถาปนาอาณาจักรรัตนโกสินทร์       พัฒนาการด้านต่าง  ๆ  ของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น  สมัยปฏิรูปประเทศ  สมัยประชาธิปไตย  ปัจจัยที่ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์  ผลงานของบุคคลสำคัญสมัยรัตนโกสินทร์
และภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ตลอดจนบุคคล และภูมิปัญญาของท้องถิ่น

โดยใช้การอธิบาย   บอกตัวอย่าง  บอกความสัมพันธ์ บอกผลงาน  การสรุป  การนำเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์    และใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่น    พัฒนาการด้านต่าง    ๆ  ของไทยสมัยรัตนโกสินทร์  ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน  และภูมิปัญญาไทย

 เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย  มีความรัก  ความภูมิใจ  ธำรงความเป็นไทย  รักชาติ  ศาสน์     กษัตริย์     รักความเป็นท้องถิ่น    ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   มีความรับผิดชอบ  ใฝ่เรียนรู้   มุ่งมั่นในการทำงาน  และมีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีและใช้ทักษะชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


รหัสตัวชี้วัด

ส 4.1  ป.6/1, ป.6/2

ส 4.2  ป.6/1, ป.6/2

ส 4.3  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4

รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม  ศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม

รายวิชาพื้นฐาน

                ส11102 ประวัติศาสตร์                                     จำนวน   40   ชั่วโมง

                ส12102 ประวัติศาสตร์                                     จำนวน   40   ชั่วโมง

                ส13102 ประวัติศาสตร์                                     จำนวน   40   ชั่วโมง

                ส14102 ประวัติศาสตร์                                     จำนวน   40   ชั่วโมง

                ส15102 ประวัติศาสตร์                                     จำนวน   40   ชั่วโมง

                ส16102 ประวัติศาสตร์                                     จำนวน   40   ชั่วโมง

 

รายวิชาเพิ่มเติม

                -คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                                                                           เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

                ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของชีวิตภายในครอบครัวอย่างเข้าใจธรรมชาติ และเห็นคุณค่าของตนเอง ครอบครัว เพศศึกษา และมีทักษะในการดำเนินชีวิต เข้าใจทักษะในการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย เล่นเกมและกีฬา อย่างสม่ำเสมออย่างมีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา          มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน และชื่นชม ในสุนทรียภาพของนักกีฬา เห็นคุณค่า และมีทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ การดำรงสุขภาพ การป้องกันโรค หลีกเลี่ยงยาเสพติด การใช้ยา ป้องกันอุบัติเหตุ ดำเนินชีวิตอย่างปลอดภัย

                อธิบายลักษณะ หน้าที่ และวิธีดูแลรักษาอวัยวะภายนอกและภายในช่องปากที่มีการเจริญเติบโต และพัฒนาการไปตามวัย ได้แก่ ตา หู คอ จมูก ผม มือ เท้า เล็บ ผิวหนัง ปาก ลิ้น ฟัน เหงือก ฯลฯ ระบุสมาชิกในครอบครัวด้วยความรักชื่นชอบอย่างภาคภูมิใจ บอกลักษณะความแตกต่างระหว่างเพศชาย
เพศหญิง ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ ลักษณะนิสัย การเคลื่อนไหวร่างกายตามธรรมชาติขณะอยู่กับที่ เคลื่อนที่ และใช้อุปกรณ์ ปฏิบัติตนตามกฎ กติกา ข้อตกลง ในการเล่นเกมตามคำแนะนำ ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตามคำแนะนำ บอกอาการและปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ระบุสิ่งที่เกิดอันตราย สาเหตุ และการป้องกันอันตราย แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและโรงเรียน

                เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ


รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1  ป.1/1, ป.1/2    

พ 2.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3    

พ 3.1  ป.1/1, ป.1/2    

พ 3.2  ป.1/1, ป.1/2

พ 4.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3   

พ 5.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3

รวมทั้งหมด  15  ตัวชี้วัด

 

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                                                                           เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................

                อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายในที่มีการเจริญเติบโตและพัฒนาการไปตามวัย
การดูแลรักษาอวัยวะภายใน การระมัดระวัง การกระแทก การออกกำลังกาย การกินอาหาร  ธรรมชาติของชีวิตมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดจนตาย บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวตนเอง ความสำคัญของเพื่อน พฤติกรรมเกี่ยวกับเพศ ความภาคภูมิใจในความเป็นเพศหญิง เพศชาย ลักษณะและวิธีการของ
การเคลื่อนไหวร่างกายแบบอยู่กับที่ การเล่นเกม เบ็ดเตล็ด และเข้าร่วมกิจกรรมทางกายที่มีวิธีเล่นอาศัยการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้น ทั้งแบบอยู่กับที่เคลื่อนที่และใช้อุปกรณ์ประกอบ การออกกำลังกายและเล่นเกมได้อย่างสนุกสนาน การปฏิบัติตามกฎ กติกา และข้อตกลงในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม ลักษณะของการมีสุขภาพดี แข็งแรง จิตใจร่าเริง แจ่มใส มีความสุข มีความปลอดภัย การเลือกอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ ของเล่นของใช้ที่มีผลเสียต่อสุขภาพ อาการและวิธีป้องกันการเจ็บป่วย การบาดเจ็บ ถูกของ    มีคม แมลงสัตว์กัดต่อย หกล้ม วิธีปฏิบัติตนเมื่อเจ็บป่วยและบาดเจ็บ สาเหตุของอุบัติเหตุทางน้ำและ   ทางบก ชื่อยาสามัญประจำบ้าน โทษของสารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัวความหมายของสัญลักษณ์และป้ายเตือนของ  สิ่งของหรือสถานที่ที่เป็นอันตราย  สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยอันตรายซึ่งได้รับจากการเกิดอัคคีภัย

                ให้มีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศ ความเป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี การมีสุขภาพ ร่างกายและจิตใจที่ดี การปฏิบัติตนให้ปลอดภัย การป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำทางบก การใช้ยาตามความจำเป็นและลักษณะอาการ การป้องกันสารเสพติดและสารอันตรายใกล้ตัว การป้องกันอัคคีภัยและการหนีไฟ

                เพื่อให้เกิดความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ


รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3     

พ 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4     

พ 3.1  ป.2/1, ป.2/2    

พ 3.2  ป.2/1, ป.2/2

พ 4.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5     

กล่องข้อความ: รวมทั้งหมด 21 ตัวชี้วัดพ 5.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                                                                           เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................

                อธิบาย เปรียบเทียบ พร้อมระบุถึงลักษณะและการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์ และอธิบายความสำคัญ ความแตกต่างพร้อมวิธีการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน บอกวิธี
การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตลอดจนอธิบายถึงการติดต่อและวิธี
การป้องกันการแพร่กระจายของโรค และจำแนกอาหารหลัก 5 หมู่

                มีการควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายทั้งขณะอยู่กับที่และใช้อุปกรณ์ ตลอดจนการเล่นเกม เลือกออกกำลังกาย ปฏิบัติตามกฏกติกาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง เลือกกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แปรงฟันอย่างถูกวิธี        เพื่อสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายตามคำแนะนำ ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัย แสดงวิธีขอความช่วยเหลือจากบุคคลและแหล่งต่าง ๆ เมื่อเกิดเหตุร้ายหรืออุบัติเหตุ ตลอดจนแสดงวิธีปฐมพยาบาล       เมื่อบาดเจ็บและห้ามเลือด

                เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ


รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3    

พ 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3  

พ 3.1  ป.3/1, ป.3/2  

พ 3.2  ป.3/1, ป.3/2

พ 4.4  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5    

พ 5.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3
รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                                                           เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................

                อธิบายการเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายและจิตใจตามวัย  ความสำคัญและวิธีดูแลกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  คุณลักษณะของการเป็นเพื่อนและสมาชิกที่ดีของครอบครัว พฤติกรรมที่เหมาะสมกับเพศของตนตามวัฒนธรรมไทย วิธีการปฏิเสธการกระทำที่เป็นอันตรายและไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ สภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่มีผลต่อสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลบนฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อการเลือกบริโภคความสำคัญของการใช้ยาและใช้ยาอย่างถูกวิธี วิธีปฐมพยาบาล เมื่อได้รับอันตรายจากการใช้ยาผิด สารเคมี แมลงสัตว์กัดต่อยและการเจ็บจากการเล่นกีฬา ผลเสียของการสูบบุหรี่และการดื่มสุราที่มีต่อสุขภาพและการป้องกัน

                ฝึกกายบริหารท่ามือเปล่าประกอบจังหวะ เล่นเกมเลียนแบบและกิจกรรมแบบผลัด ออกกำลังกาย เล่นเกมและกีฬาที่ตนเองชอบและมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเอง ปฏิบัติตามกฏกติกาการเล่นกีฬาพื้นบ้าน ควบคุมตนเองเมื่อใช้ทักษะการเคลื่อนไหว ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

                เพื่อให้เกิดความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง   มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ


รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3    

พ 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3   

พ 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4   

พ 3.2  ป.4/1, ป.4/2    

พ 4.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4     

พ 5.1  ป.4/1, ป.4/2, ป. 4/3

รวมทั้งหมด  19  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                  

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                                                                           เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................

                อธิบายความสำคัญและวิธีดูแลระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย ที่มีผลต่อสุขภาพ
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของร่างกายเพื่อให้ทำงานตามปกติ  ปฏิบัติตนได้เหมาะสมในการ  เปลี่ยนแปลงทางเพศ  อธิบายถึงความสำคัญของการมีครอบครัวที่อบอุ่น พร้อมระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน อธิบายหลักการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ

                ควบคุมตนเองในการจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวแบบผสมผสาน การเคลื่อนไหวในเรื่องการรับแรง การใช้แรงและความสมดุล แสดงทักษะกลไกในการปฏิบัติกิจกรรมทางกาย และเล่นกีฬาไทย กีฬาสากล ประเภทบุคคล ประเภททีม อย่างละ 1 ชนิด เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม   ออกกำลังกาย เล่นเกมที่ใช้ความคิดเล่นกีฬาที่ตนเองชอบอย่างสม่ำเสมอ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ หาข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์  สื่อโฆษณาในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อย่างมีเหตุผล ปฏิบัติตนในการป้องกันโรค ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกาย วิเคราะห์ ปัจจัย ผลกระทบของการใช้ยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา หลีกเลี่ยงสารเสพติด ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา

                เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ


รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1  ป.5/1, ป.5/2   

พ 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  

พ 3.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6

พ 3.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4     

พ 4.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5    

พ 5.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5

รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา                                                                                 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                                                           เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................

                อธิบายความสำคัญและวิธีดูแลรักษาระบบสืบพันธุ์ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบหายใจ    ให้ทำงานตามปกติ อธิบายความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น  อธิบายประโยชน์และหลักการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพสมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมบุคลิกภาพ

                วิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์นำสู่การติดเชื้อเอดส์และการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร แสดง จำแนก ทักษะการเคลื่อนไหวร่างกาย ทั้งแบบเคลื่อนที่ อยู่กับที่ การเล่นเกม เล่นกีฬาทั้งไทยและสากลทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมอย่างละ 1 ชนิด ใช้ทักษะกลไกเพื่อปรับปรุงเพิ่มพูนความสามารถของตนและผู้อื่นในการเล่นกีฬา ร่วมกิจกรรมนันทนาการอย่างน้อย 1 กิจกรรม เล่นเกมที่ใช้ทักษะการวางแผน เล่นกีฬาที่ตนชื่นชอบ และประเมินทักษะการเล่นเป็นประจำปฏิบัติตามกฏ กติกา
ด้วยความสามัคคีและมีน้ำใจนักกีฬา แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรค และเสนอแนวทางป้องกัน สร้างเสริมสมรรถภาพทางกายอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติ และปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากธรรมชาติ  วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติด และชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด

                เพื่อให้เกิดความรักชาติ ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ


รหัสตัวชี้วัด

พ 1.1  ป.6/1, ป.6/2   

พ 2.1  ป.6/1, ป.6/2   

พ 3.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5     

พ 3.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6    

พ 4.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4     

พ 5.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

รวมทั้งหมด  22  ตัวชี้วัด

 

 รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

รายวิชาพื้นฐาน

                พ11101  สุขศึกษาและพลศึกษา                      จำนวน   80   ชั่วโมง

                พ12101  สุขศึกษาและพลศึกษา                      จำนวน   80   ชั่วโมง

                พ13101  สุขศึกษาและพลศึกษา                      จำนวน   80   ชั่วโมง

                พ14101  สุขศึกษาและพลศึกษา                      จำนวน   80   ชั่วโมง

                พ15101  สุขศึกษาและพลศึกษา                      จำนวน   80   ชั่วโมง

                พ16101  สุขศึกษาและพลศึกษา                      จำนวน   80   ชั่วโมง

 

รายวิชาเพิ่มเติม

                -

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ศ11101  ศิลปะ                                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                                                                          เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................                          

ทัศนศิลป์

                อภิปรายบอกความรู้สึก ระบุเกี่ยวกับรูปร่าง ลักษณะ ขนาด ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวในธรรมชาติ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและงานทัศนศิลป์ในชีวิตประจำวัน

                โดยการให้สร้างงานทัศนศิลป์ด้วยการใช้วัสดุอุปกรณ์ ทดลองด้วยสีด้วยเทคนิคง่าย ๆ และวาดภาพธรรมชาติตามความรู้สึกของตนเอง

                เพื่อให้เห็นคุณค่าของงานศิลปะ มีความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย

ดนตรี

                บอกสิ่งต่าง ๆ ที่กำเนิดเสียง เสียงดัง - เบา และช้า - เร็วของจังหวะ และความเกี่ยวข้องของเพลง ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เล่า ระบุ บอกความสำพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่น

                โดยการอ่านบทกลอนประกอบจังหวะ การร้องเพลง การเคาะจังหวะ การเคลื่อนไหวประกอบบทเพลง และเข้าร่วมกิจกรรมดนตรี เพลงในท้องถิ่นและชีวิตประจำวัน

                เพื่อให้เห็นคุณค่า มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักความเป็นไทย มุ่งมั่นในการทำงาน และ       รักความเป็นท้องถิ่น            

นาฏศิลป์

บอก ระบุ สิ่งที่ตนเองชอบดู การเล่นของเด็กไทย การแสดงนาฏศิลป์

โดยการเลียนแบบธรรมชาติ แสดงท่าทางสื่อความหมายคำพูด แสดงนาฏศิลป์

เพื่อให้ใจรักความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบ และ รักความเป็นท้องถิ่น

 รหัสตัวชี้วัด

ศ 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5   

ศ 1.2  ป.1/1  

ศ 2.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4, ป.1/5

ศ 2.2  ป.1/1, ป.1/2   

ศ 3.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3  

ศ 3.2  ป.1/1, ป.1/2

รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ศ12101  ศิลปะ                                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                                                                           เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

ทัศนศิลป์

                บรรยาย ระบุ อภิปราย  บอกความสำคัญ  เกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้  ทัศนธาตุ
เรื่องเส้น สี รูปร่าง รูปทรง และเรื่องราวที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และท้องถิ่น

                โดยการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เส้น รูปร่าง สี งานโครงสร้างเคลื่อนไหว งานทัศนศิลป์ 3 มิติ งานปะติดด้วยการตัดกระดาษหรือฉีกกระดาษ วาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองและเพื่อนบ้าน

                เพื่อให้เห็นคุณค่า  มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน มีวินัยในตนเอง ใฝ่เรียนรู้ ใช้กระบวนการคิดใน
การแก้ปัญหา

ดนตรี

                สีสันของเสียงเครื่องดนตรี สีสันของเสียงมนุษย์  การฝึกโสตประสาท การจำแนกเสียงสูง-ต่ำ
ดัง - เบา   ยาว - สั้น การเคลื่อนไหวประกอบเนื้อหาในบทเพลง การเล่นเครื่องดนตรีประกอบเพลง
การขับร้อง ความหมายและความสำคัญของเพลงปลุกใจ และเพลงสอนใจ ลักษณะของเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ในบทเพลงท้องถิ่น กิจกรรมดนตรีในโอกาสสำคัญในโรงเรียน และวันสำคัญของชาติ          จำแนกแหล่งกำเนิดของเสียงที่ได้ยิน และคุณสมบัติของเสียงสูง - ต่ำ  ดัง - เบา  ยาว - สั้น ของดนตรีเคาะจังหวะหรือเคลื่อนไหวร่างกายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของเพลง  ร้องเพลงง่าย ๆที่เหมาะสมกับวัย  บอกความหมายและความสำคัญของเพลงที่ได้ยิน บอกความสัมพันธ์ของเสียงร้อง เสียงเครื่องดนตรีในเพลงท้องถิ่นโดยใช้คำง่าย ๆ แสดงและเข้าร่วมกิจกรรมทางดนตรีในท้องถิ่น

เพื่อให้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีความรับผิดชอบ รักความเป็นท้องถิ่น มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด  และการใช้ทักษะชีวิต

นาฏศิลป์

                การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบเกี่ยวกับ การนั่ง การยืน และการเดิน การประดิษฐ์ท่าจาก
การเคลื่อนไหวอย่างมีรูปแบบ เพลงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หลักและวิธีการฝึกภาษาท่าสื่อความหมายแทนอากัปกิริยา และการฝึกนาฏยศัพท์ในส่วนลำตัว การใช้ภาษาท่าและนาฏยศัพท์ประกอบจังหวะ มารยาทในการชมการแสดง การเข้าชม หรือมีส่วนร่วม วิธีการเล่นและกติกาการละเล่นพื้นบ้าน ที่มาของการละเล่นพื้นบ้าน  การละเล่นพื้นบ้าน

                เคลื่อนไหวขณะอยู่กับที่และเคลื่อนที่ แสดงการเคลื่อนไหวที่สะท้อนอารมณ์ของตนเองอย่างอิสระ แสดงท่าทางเพื่อสื่อความหมายแทนคำพูด แสดงท่าทางประกอบจังหวะอย่างสร้างสรรค์ ระบุมารยาทในการชมการแสดง ระบุและเล่นการละเล่นพื้นบ้าน เชื่อมโยงสิ่งที่พบเห็นในการละเล่นพื้นบ้านกับสิ่งที่พบเห็นในการดำรงชีวิต ระบุสิ่งที่ชื่นชอบและภาคภูมิใจในการละเล่นพื้นบ้าน

มีมารยาทในการชมการแสดง มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทยรักความเป็นท้องถิ่น มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา ใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี

รหัสตัวชี้วัด

ศ 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5, ป.2/6, ป.2/7, ป.2/8  

ศ 1.2  ป.2/1, ป.2/2

ศ 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 

ศ 2.2  ป.2/1, ป.2/2 

ศ 3.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4, ป.2/5 

ศ 3.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3

รวมทั้งหมด  25  ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ศ13101  ศิลปะ                                                                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                                                                           เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

ทัศนศิลป์

                อธิบาย บรรยาย ระบุ และจำแนกทัศนธาตุที่เกี่ยวกับ เส้น รูปร่าง รูปทรง สี ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัสดุอุปกรณ์ วิธีการสร้าง สิ่งที่ชื่นชม สิ่งที่ควรปรับปรุง ในงานทัศนศิลป์ของตนเอง และในท้องถิ่น

                ด้วยวิธีการให้วาดภาพระบายสี ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกจากสิ่งของรอบตัว เหตุการณ์ชีวิตจริงโดยใช้เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พื้นผิว และใช้ทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานปั้น

                เพื่อให้เห็นคุณค่า ชื่นชม มีความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการในผลงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในการใช้วัสดุอุปกรณ์ ยอมรับและปรับปรุงผลงานของตนเอง

ดนตรี

                บอก  ระบุ  รูปร่างลักษณะของเครื่องดนตรี  รูปภาพหรือสัญลักษณ์แทนเสียงเคาะจังหวะ หน้าที่ของเพลงที่ได้ยิน ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ ความสำคัญและประโยชน์ของดนตรี และของคนในท้องถิ่น

                โดยการขับร้องและบรรเลงดนตรีง่าย ๆ เกี่ยวกับเพลงในชีวิตประจำวันและเพลงในท้องถิ่น

                เพื่อให้เห็นคุณค่าของท้องถิ่น มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

นาฏศิลป์

                อธิบาย บอก ระบุ เล่า การแสดงนาฏศิลป์ที่เคยเห็น ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์ ความสำคัญและประโยชน์ของการแสดงนาฏศิลป์ในชีวิตประจำวันและนาฏศิลป์ในท้องถิ่น

                โดยการสร้างสรรค์การเคลื่อนไหว การแสดงท่าทางประกอบตามรูปแบบสถานการณ์ และรูปแบบนาฏศิลป์ และเข้าร่วมกิจกรรมการแสดง

                เพื่อชื่นชมในศิลปะไทย   มุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  ภาคภูมิใจในความสามารถ รักความเป็นไทย

รหัสตัวชี้วัด

ศ 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7, ป.3/8, ป.3/9, ป.3/10 

ศ 1.2  ป.3/1, ป.3/2

ศ 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5, ป.3/6, ป.3/7 

ศ 2.2  ป.3/1, ป.3/2 

ศ 3.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป.3/4, ป.3/5

ศ 3.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3

รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ศ14101  ศิลปะ                                                                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                                                           เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

ทัศนศิลป์

                เปรียบเทียบ  จำแนก บรรยาย  อภิปราย และระบุเกี่ยวกับรูปร่าง  พื้นผิว เส้น สี พื้นที่ว่างในธรรมชาติ  อิทธิพลของสีวรรณะอุ่น  สีวรรณะเย็น  สำหรับใช้ในงานทัศนศิลป์ของตนเองได้อย่างถูกต้อง

                ด้วยการให้สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ที่เป็นงานพิมพ์   งานวาดภาพระบายสี  โดยใช้ทักษะพื้นฐานการใช้วัสดุอุปกรณ์

                เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ มีความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้ มีวินัยเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานทัศนศิลป์

ดนตรี

                ความหมาย ประเภท และประวัติความเป็นมาของเครื่องดนตรี เสียงของดนตรี   วิธีการเคลื่อนที่ และรูปแบบของจังหวะช้าและเร็วในเพลงที่ฟัง  ตลอดจนความสัมพันธ์ของวิถีชีวิต  กับผลงานดนตรีจากเพลงในท้องถิ่น

                อ่านแล้วเขียนเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ร้องเพลงที่เหมาะสมกับบันไดเสียงของตนเอง ใช้และเก็บเครื่องดนตรีได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

                เห็นคุณค่าและความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรี และเสนอความคิดเห็นในการอนุรักษ์ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รักความเป็นไทย มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และเทคโนโลยี

นาฏศิลป์

                มีความรู้พื้นฐานและรูปแบบของนาฏศิลป์ หลักการปฏิบัติตนเกี่ยวกับนาฏศิลป์เบื้องต้น การจัดกิจกรรม ทักษะการแสดง การพัฒนาและการปรับปรุงตนเอง นาฏศิลป์พื้นบ้าน

                แสดงออกทางความรู้สึกและความคิดเห็น ท่ารำ เต้น การประดิษฐ์ท่าประกอบการแสดง
จากท้องถิ่น รำวงมาตรฐาน ระบำ ทำความเคารพก่อนเรียนและแสดง

                ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  และเห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกสืบทอดทางวัฒนธรรม
มีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์   รักความเป็นไทย มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา มุ่งมั่นในการทำงาน

รหัสตัวชี้วัด        

ศ 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7, ป.4/8, ป.4/9   

ศ 1.2  ป.4/1, ป.4/2

ศ 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5, ป.4/6, ป.4/7 

ศ 2.2  ป.4/1, ป.4/2

ศ 3.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 

ศ 3.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4

รวมทั้งหมด  29  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ศ15101  ศิลปะ                                                                                                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                   

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                                                                               เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

ทัศนศิลป์  

                บรรยาย เปรียบเทียบ ระบุ และอภิปราย เกี่ยวกับจังหวะตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ ความแตกต่าง ปัญหาในการจัดองค์ประกอบ การสื่อความหมาย ประโยชน์และคุณค่า ลักษณะรูปแบบของสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ด้านการสร้างสรรค์งานด้วยวัสดุอุปกรณ์ วิธีการ การปรับปรุงผลงาน อิทธิพลที่มีต่อชีวิตคนในสังคม รูปแบบงานในแหล่งเรียนรู้หรือนิทรรศการ และการสะท้อนภูมิปัญญาในท้องถิ่น

                ด้วยวิธีการสร้างสรรค์งานวาดภาพระบายสี งานปั้น งานพิมพ์ภาพ โดยใช้เทคนิคของแสง น้ำหนัก วรรณะสี โดยเน้นการถ่ายทอดจินตนาการและการจัดวางตำแหน่งของสิ่งต่าง ๆ

                เพื่อให้เห็นคุณค่า  ประโยชน์ของงานทัศนศิลป์  มีนิสัยใฝ่เรียนรู้  และมุ่งมั่นในการทำงาน

ดนตรี

                การสื่ออารมณ์ด้วยองค์ประกอบดนตรี  จังหวะและทำนองกับอารมณ์ของบทเพลง  ลักษณะของเสียงนักร้องกลุ่มต่าง ๆ  ลักษณะเสียงของวงดนตรีประเภทต่าง  ๆ    เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี  บันไดเสียง  5  เสียง  Pentatonic  scal  โน้ตเพลงในบันไดเสียง  5  เสียง  Pentatonic  scal    การใช้เครื่องดนตรีบรรเลงจังหวะและทำนอง  การบรรเลงเครื่องประกอบจังหวะ  การบรรเลงทำนองด้วยเครื่องดนตรี  การร้องเพลงไทยอัตราสองชั้น    การร้องเพลงไทยหรือเพลงสากล  การร้องเพลงประสานเสียงแบบ  Canon  Round  การบรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์  และประกอบการเล่าเรื่อง   ความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับงานประเพณี  บทเพลงในงานประเพณีในท้องถิ่น  บทบาทของดนตรีในแต่ละประเพณี    คุณค่าของดนตรีจากแหล่งวัฒนธรรมที่ต่างกัน  คุณค่าทางสังคม  และคุณค่าทางประวัติศาสตร์

                โดยใช้การระบุ  การจำแนก การอธิบาย   การฝึกปฏิบัติ  การเขียนโน้ตดนตรีไทยและสากล  ปฏิบัติการบรรเลงจังหวะและทำนองด้วยเครื่องประกอบจังหวะและเครื่องดนตรี บรรเลงดนตรีประกอบกิจกรรมนาฏศิลป์  สร้างประโยคเพลงถาม - ตอบ   ขับร้องเพลงไทยอัตราสองชั้นหรือร้องเพลงไทยสากลหรือเพลงสากล

                 เพื่อให้เกิดความรักชาติ  รักความเป็นไทย  รักความเป็นท้องถิ่น  ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มีความรับผิดชอบ  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ
และอยู่อย่างพอเพียง

นาฏศิลป์

องค์ประกอบของนาฏศิลป์    จังหวะ  ทำนอง  คำร้อง  ภาษาท่า  นาฏยศัพท์  อุปกรณ์  แสดงท่าทางประกอบเพลงหรือเรื่องราว    แสดงนาฏศิลป์  ระบำ  ฟ้อน  รำวงมาตรฐาน  องค์ประกอบของละคร  เขียนเค้าโรงเรื่องหรือบาทละครสั้น  ๆ    เปรียบเทียบที่มาของนาฏศิลป์ชุดต่าง  ๆ ประโยชน์ของการชมการแสดง  หลักการชมการแสดง  การถ่ายทอดความรู้สึกและคุณค่าของการแสดง  และการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้าน

                ด้วยการปฏิบัติ  การบรรเลง  การเปรียบเทียบ  การแสดง  และการบอกประโยชน์   

                เพื่อให้เกิดความรักชาติ  รักความเป็นไทย  รักความเป็นท้องถิ่น  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้
มีความรับผิดชอบ  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ  และอยู่อย่างพอเพียง

รหัสตัวชี้วัด

ศ 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7  

ศ 1.2  ป.5/1, ป.5/2

ศ 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6, ป.5/7  

ศ 2.2  ป.5/1, ป.5/2

ศ 3.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5, ป.5/6  

ศ 3.2  ป.5/1, ป.5/2

รวมทั้งหมด  26  ตัวชี้วัด

 

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

ศ 16101  ศิลปะ                                                                                                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                                  

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                                                               เวลา  80  ชั่วโมง

.....................................................................................................................................................................ทัศนศิลป์

 ระบุ อธิบาย อภิปราย เกี่ยวกับการใช้สิ่งตรงข้าม การจัดขนาดสัดส่วน ความสมดุลในงานทัศนศิลป์ ที่ถ่ายทอดความคิด อารมณ์ บทบาทที่สะท้อนชีวิตและสังคม ความศรัทธาในศาสนา วัฒนธรรมในท้องถิ่น ที่มีต่อการสร้างงานทัศนศิลป์

                ด้วยการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 2 มิติ 3 มิติ ผ่านการปั้น การวาดภาพระบายสี โดยใช้หลักการ การเพิ่มลด รูปและพื้นที่ว่าง การจัดขนาด สัดส่วน ความสมดุล ถ่ายทอดเป็นเรื่องราว เหตุการณ์ สะท้อนชีวิต สังคมศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น

                เพื่อให้เห็นคุณค่า มีความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ มีวินัย มีความมุ่งมั่น ใฝ่เรียนรู้
ในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์

ดนตรี

                อ่านระบุ บรรยาย องค์ประกอบดนตรีไทย ศัพท์สังคีต เครื่องดนตรีไทยแต่ละภาค บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรี เครื่องหมาย สัญลักษณ์ โน้ตไทยและสากล ร้องเพลง ความรู้สึกความคิดเห็น ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์

                เขียน จำแนกประเภท  แสดงความคิดเห็น  เพลงที่ฟัง องค์ประกอบดนตรี ศัพท์สังคีต  บทบาทหน้าที่ของเครื่องดนตรี การร้องเพลงประกอบดนตรี การสร้างสรรค์รูปแบบจังหวะ และทำนอง

                เพื่อชื่นชมและเห็นคุณค่า ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นการทำงาน มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

นาฏศิลป์

                อธิบาย ระบุ ท่าทางประกอบเพลง ออกแบบสร้างสรรค์ เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ฉาก
รำวงมาตรฐาน ระบำ ฟ้อน ละครสร้างสรรค์ บทบาทและหน้าที่ในงานนาฏศิลป์ ความหมาย ความเป็นมา

                สร้างสรรค์การเคลื่อนไหว การประดิษฐ์ท่ารำ ออกแบบเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ประกอบฉาก อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์กับการละคร

                เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย
มีความสามารถในการคิดและการใช้ทักษะชีวิต

รหัสตัวชี้วัด

ศ 1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6, ป.6/7  

ศ 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ศ 2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6  

ศ 2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ศ 3.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5, ป.6/6

ศ 3.2  ป.6/1, ป.6/2

รวมทั้งหมด 27  ตัวชี้วัด

 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

รายวิชาเพิ่มเติม

                ศ11101      ศิลปะ                                                จำนวนชั่วโมง    80    ชั่วโมง

                ศ12101     ศิลปะ                                                                จำนวนชั่วโมง    80    ชั่วโมง

                ศ13101     ศิลปะ                                                                จำนวนชั่วโมง    80    ชั่วโมง

                ศ14101     ศิลปะ                                                                จำนวนชั่วโมง    80    ชั่วโมง

                ศ15101     ศิลปะ                                                                จำนวนชั่วโมง    80    ชั่วโมง

                ศ16101     ศิลปะ                                                                จำนวนชั่วโมง    80    ชั่วโมง

รายวิชาเพิ่มเติม

                -คำอธิบายวิชาพื้นฐาน

ง11101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                                                                           เวลา  40  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

อธิบายเหตุผลการทำงานในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือง่ายๆ ในการทำงานอย่างปลอดภัย  ถูกต้องตรงกับลักษณะงาน

                ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลที่สนใจ  เห็นคุณค่าของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลในชีวิตประจำวัน

                มีนิสัยมุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  มีวินัย  มีความซื่อสัตย์  สุจริต  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นไทย  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

 

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3

ง 3.1  ป.1/1, ป.1/2

รวมทั้งหมด  5  ตัวชี้วัด

คำอธิบายวิชาพื้นฐาน

ง12101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                                                                           เวลา  40  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

อธิบายเหตุผลการทำงานประโยชน์ของการทำงานในชีวิตประจำวัน  เพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัว  ใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการทำงานอย่างเหมาะสมกับงานและประหยัด  การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  และครอบครัวอย่างปลอดภัย  ระบุประโยชน์ของสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  สร้างของเล่นของใช้อย่างง่าย  โดยกำหนดปัญหาหรือความต้องการ  รวบรวมข้อมูล  ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง 2 มิติ  ลงมือสร้างและประเมินผล  เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้                      ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  บอกประโยชน์ของข้อมูล  รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ประโยชน์และการรักษาแหล่งข้อมูล  ชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์พื้นฐานที่มีส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

โดยใช้ทักษะการทำงาน  ทักษะกระบวนการแก้ไขปัญหา  ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะ
การแสวงหาความรู้

มีคุณธรรม   จริยธรรม  ลักษณะนิสัยมีความมุ่งมั่นในการทำงาน  มีวินัย  ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ซื่อสัตย์  สุจริต รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์     รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3

ง 2.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4

ง 3.1   ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3

รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด

คำอธิบายวิชาพื้นฐาน

ง13101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                            กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                                                                                          เวลา  40  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

อธิบายวิธีการและระบุการทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัวและสังคม  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  การใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือตรงกับลักษณะงาน  ช่วยให้ประหยัดและปลอดภัย  การทำงานอย่างเป็นขั้นตอนตามกระบวนการทำงานด้วยความสะอาด รอบคอบและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เน้นลักษณะนิสัยในการทำงาน   การสร้างของเล่นหรือของใช้เป็นภาพร่าง 2 มิติ  กำหนดปัญหา หรือความต้องการรวบรวมข้อมูล  เลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์  มีการนำสิ่งของเครื่องใช้กลับมาใช้ซ้ำ  ค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆ บอกวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์  เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี

ใช้ทักษะการทำงาน  ทักษะกระบวนการแก้ไขปัญหา  ทักษะกระบวนการคิด  ทักษะการแสวงหาความรู้

มีนิสัยมุ่งมั่นในการทำงาน  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  มีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3

ง 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3

ง 3.1  ป.3/1, ป.3/2  

รวมทั้งหมด  8  ตัวชี้วัด

คำอธิบายวิชาพื้นฐาน

ง14101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                                                                           เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

อธิบายเหตุผลในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย  ระบุขั้นตอนและอธิบายการใช้พลังงาน 
และทรัพยากรในการทำงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า  บอกชื่อและหน้าที่ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หลักการทำงานเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์  ประโยชน์และโทษจากการใช้งาน  และระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  การสร้างภาพชิ้นงานจากจินตนาการโดยใช้โปรแกรมกราฟฟิก  อธิบายความหมายความสำคัญของอาชีพ

ใช้ทักษะการจัดการกระบวนการวางแผน  การทำงานเป็นขั้นตอน  ทักษะการแสวงหาความรู้  ทักษะการค้นคว้า  รวบรวมข้อมูล  ทักษะการปฏิบัติงาน

มีนิสัยมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4

ง 3.1   ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5

ง 4.1   ป.4/1  

รวมทั้งหมด  10  ตัวชี้วัด

คำอธิบายวิชาพื้นฐาน

ง15101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                                                                                           เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

อธิบายเหตุผลในการทำงานแต่ละขั้นตอน  การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า  อธิบายความหมายและวิวัฒนาการของเทคโนโลยี  การนำความรู้ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยี
มาสร้างสิ่งของเครื่องใช้และผลิตภัณฑ์ต่างๆ การออกแบบสร้างดัดแปลงสิ่งของเพื่อเป็นเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน  การใช้ซอฟแวร์เพื่อสร้างงานเอกสาร

ใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติงาน  การจัดการ  ทักษะการสืบค้นข้อมูล  การนำเสนอข้อมูล

มีนิสัยมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์
รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะและอยู่อย่างพอเพียง

 

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4

ง 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5

ง 3.1  ป.5/1, ป.5/2  

ง 4.1  ป.5/1, ป.5/2  

รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด

คำอธิบายวิชาพื้นฐาน

ง16101  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                             กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                                                        เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

อธิบายการทำงานอย่างมีขั้นตอน  เข้าใจการทำงานและปรับปรุงการทำงานแต่ละขั้นตอนเพื่อช่วยเหลือตนเอง  ครอบครัวและสังคม  มีทักษะในการจัดการ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้เหมาะสม  เข้าใจความหมายวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและส่วนประกอบของเทคโนโลยี  มีความคิดในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการอย่างหลากหลาย  สามารถทำงานอย่างมีกลยุทธ์  นำความรู้และทักษะการสร้างชิ้นงานไปประยุกต์ในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้ตามความสนใจอย่างปลอดภัย

ใช้ทักษะการจัดการ  การทำงานร่วมกับผู้อื่น  ทักษะการแก้ปัญหา  การสืบค้นและการนำเสนอข้อมูลที่เป็นระบบ

มีลักษณะนิสัยมุ่งมั่นในการทำงาน  ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีจิตสาธารณะ
อยู่อย่างพอเพียง  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์และรักความเป็นไทย

 

รหัสตัวชี้วัด

ง 1.1   ป.6/1, ป.6/2,  ป.6/3 

ง 2.1   ป.6/1, ป.6/2,  ป.6/3 

ง 3.1   ป.6/1, ป.6/2,  ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5

ง 4.1   ป.6/1, ป.6/2  

รวมทั้งหมด  13  ตัวชี้วัด

 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รายวิชาพื้นฐาน

ง11101                  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                          จำนวน   40   ชั่วโมง

ง12101                  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                          จำนวน   40   ชั่วโมง

ง13101                  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                          จำนวน   40   ชั่วโมง

ง14101                  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                          จำนวน   80   ชั่วโมง

ง15101                  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                          จำนวน   80   ชั่วโมง

ง16101                  การงานอาชีพและเทคโนโลยี                          จำนวน   80   ชั่วโมง

 

รายวิชาเพิ่มเติม

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ11101  ภาษาอังกฤษ                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                                                                        เวลา  40  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

                ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย อ่านออกเสียงและสะกดคำง่าย ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สามารถเลือกภาพ ตรงตามความหมายคำ กลุ่มคำที่ฟัง ปฏิบัติตามและใช้คำสั่งง่าย ๆ บอกความต้องการง่ายๆของตนเอง  พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ตัวในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน พร้อมทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อ รวบรวมคำศัพท์และตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษาอย่างง่ายๆ และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย            

มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี                       มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง มีมารยาทในสังคม  มีมารยาทในการฟัง  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นการทำงาน มีความตั้งใจ                                มีความรับผิดชอบ  กล้าแสดงออก  รักการอ่าน  รักความเป็นไทย  รักการทำงานและมีจิตสาธารณะ


รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4    

ต 1.2  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.1/4        

ต 1.3  ป.1/1 

ต 2.1  ป.1/1, ป.1/2, ป.1/3

ต 2.2  ป. 1/1   

ต 3.1  ป. 1/1 

ต 4.1  ป. 1/1 

ต 4.2  ป. 1/1  

รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ12101  ภาษาอังกฤษ                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                                                                        เวลา  40  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

           ระบุตัวอักษรและเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  อ่านออกเสียง สะกดคำและประโยคง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สามารถเลือกภาพ ตรงตามความหมายคำ กลุ่มคำและประโยคที่ฟัง ปฏิบัติตามและใช้คำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ บอกแสดงความต้องการง่ายๆของตนเอง  พูดขอและให้ข้อมูลง่ายๆในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องใกล้ในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน พร้อมทำท่าประกอบตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  บอกชื่อ รวบรวมคำศัพท์และตอบคำถามเกี่ยวกับประโยค บทสนทนา นิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัว กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และเทศกาลสำคัญของเจ้าของภาษาอย่างง่ายๆ และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย  

มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี                     มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง มีมารยาทในสังคม  มีมารยาทในการฟัง  มีความรักชาติ ศาสน์   กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการทำงาน  มีความตั้งใจ                           มีความรับผิดชอบ กล้าแสดงออก รักการอ่าน รักความเป็นไทย   รักการทำงานและมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4    

ต 1.2  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3, ป.2/4

ต 1.3  ป.2/1 

ต 2.1  ป.2/1, ป.2/2, ป.2/3

ต 2.2  ป.2/1 

ต 3.1  ป.2/1 

ต 4.1  ป.2/1 

ต 4.2  ป.2/1  

รวมทั้งหมด  16  ตัวชี้วัด


คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ13101  ภาษาอังกฤษ                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  3                                                                                                        เวลา  40  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

                บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  อ่านออกเสียง สะกดคำกลุ่มคำ ประโยคและบทพูดเข้าจังหวะง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน  สามารถเลือก/ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ ตรงตามความหมายของกลุ่มคำและประโยคที่ฟัง ปฏิบัติตามและใช้คำสั่งและคำขอร้องง่าย ๆ ตามแบบที่ฟัง  บอกความต้องการง่ายๆ ความรู้สึกของตนเองเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ หรือกิจกรรมต่างๆ ตามแบบที่ฟัง  พูดขอให้ข้อมูลและโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนและเรื่องใกล้ตัวในสถานการณ์ง่ายๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน พร้อมทำท่าประกอบตามมารยาทสังคม/วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา  จัดหมวดหมู่คำ ตามประเภทของบุคคล สัตว์ และสิ่งของตามเรื่องที่ฟังหรืออ่าน  บอกชื่อ รวบรวมคำศัพท์และตอบคำถามบทอ่าน บทสทนา นิทานง่ายๆ เรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัว กลุ่มสาระ
การเรียนรู้อื่น และเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษาอย่างง่ายๆ และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย

มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี                       มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง  มีมารยาทในสังคม  มีมารยาทในการฟัง  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   ซื่อสัตย์  สุจริต   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นการทำงาน  มีความตั้งใจ                           มีความรับผิดชอบ  กล้าแสดงออก รักการอ่าน รักความเป็นไทย   รักการทำงานและมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป. 3/4    

ต 1.2  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3, ป. 3/4, ป.3/5        

ต 1.3  ป.3/1, ป.3/2

ต 2.1  ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3

ต 2.2  ป.3/1 

ต 3.1  ป.3/1 

ต 4.1  ป. 3/1 


รวมทั้งหมด  18  ตัวชี้วัด

 

ต 4.2  ป. 3/1  

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ14101  ภาษาอังกฤษ                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                                                        เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

              ปฏิบัติตาม พูด และเขียนโต้ตอบ คำสั่ง  คำขอร้อง  คำแนะนำและคำอนุญาตง่ายๆจากการฟังและอ่าน  อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ กลุ่มคำ ประโยคและข้อความง่ายๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน   บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย  ตลอดจนความเหมือนหรือความแตกต่าง ระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย    เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย   เลือกหรือระบุภาพ สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายตรงตามประโยค หรือข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน  พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นง่ายๆ ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ  พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล แสดงความต้องการของตนเอง
ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว  พูด/วาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน  ตอบคำถามจากการฟัง  พร้องทั้งทำท่าทางประกอบอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สืบค้น ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ข้อมูลต่างๆ ตอบคำถามเกี่ยวกับบทอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี                     มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง มีมารยาทในสังคม  มีมารยาทในการฟัง  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   ซื่อสัตย์  สุจริต   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นการทำงาน มีความตั้งใจ
มีความรับผิดชอบ  กล้าแสดงออก  รักการอ่าน  รักความเป็นไทย   รักการทำงานและมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4 

ต 1.2  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3, ป.4/4, ป.4/5 

ต 1.3  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3

ต 2.1  ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3


ต 2.2  ป.4/1, ป.4/2 

ต 3.1  ป.4/1 

ต 4.1  ป.4/1 

ต 4.2  ป.4/1  

รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ15101  ภาษาอังกฤษ                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5                                                                                                        เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

                ปฏิบัติตาม พูดและเขียนโต้ตอบ คำสั่ง  คำขอร้อง  คำแนะนำและคำอนุญาตง่าย ๆ    อ่านออกเสียงคำ  สะกดคำ  กลุ่มคำ  ประโยคและข้อความง่ายๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย   ตลอดจนความเหมือนหรือความแตกต่าง ระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย เทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา  และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ถูกต้องตามกาลเทศะ  สามารถเลือกหรือระบุภาพ สัญลักษณ์  การใช้เครื่องหมายตรงตามประโยค หรือข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน  พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นง่ายๆ ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่างๆ  พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล แสดงความต้องการของตนเอง ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว  พูดหรือวาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน  ตอบคำถามจากการฟัง  พร้องทั้งทำท่าทางประกอบอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สืบค้น ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ข้อมูลต่างๆ ตอบคำถามเกี่ยวกับบทอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เทศกาล วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา โดยนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 

มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง มีมารยาทในสังคม  มีมารยาทในการฟัง  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   ซื่อสัตย์สุจริต   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นการทำงาน มีความตั้งใจ
มีความรับผิดชอบกล้าแสดงออก รักการอ่าน รักความเป็นไทย   รักการทำงานและมีจิตสาธารณะ

รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4   

ต 1.2  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3, ป.5/4, ป.5/5 

ต 1.3  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3

ต 2.1  ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3

ต 2.2  ป.5/1, ป.5/2 

ต 3.1  ป.5/1 

ต 4.1  ป.5/1 

ต 4.2  ป.5/1     

รวมทั้งหมด  20  ตัวชี้วัด                     

คำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

อ16101  ภาษาอังกฤษ                                                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6                                                                                                        เวลา  80  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

           ปฏิบัติตาม พูดและเขียนโต้ตอบ คำสั่ง  คำขอร้อง  คำแนะนำและคำอนุญาตง่ายๆจากการฟังและการอ่าน    อ่านออกเสียงข้อความ  นิทาน  และบทกลอนสั้นๆจากสื่อประเภทต่างๆ  ถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความแตกต่างของเสียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษและภาษาไทย   ตลอดจนความเหมือนหรือความแตกต่าง ระหว่างเทศกาลและงานฉลองตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษากับของไทย เทศกาล        วันสำคัญ งานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่ายๆ ของเจ้าของภาษา  และเข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับวัย ถูกต้องตามกาลเทศะ  สามารถเลือกหรือระบุภาพ สัญลักษณ์  การใช้เครื่องหมายตรงตามประโยค หรือข้อความสั้นๆที่ฟังหรืออ่าน  พูดแสดงความรู้สึก ความคิดเห็นง่ายๆ ของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว และกิจกรรมต่าง ๆ  พูดหรือเขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล แสดงความต้องการของตนเอง ขอความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่ายๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา  ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว  พูดหรือวาดภาพแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่ฟังหรืออ่าน  ตอบคำถามจากการฟัง  พร้องทั้งทำท่าทางประกอบอย่างสุภาพ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา สืบค้น ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ ข้อมูลต่าง ๆ ตอบคำถามเกี่ยวกับบทอ่าน บทสนทนา นิทานง่ายๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เทศกาล วันสำคัญงานฉลอง และชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา โดยนำเสนอด้วยการพูดหรือการเขียน 

มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี่   มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง มีมารยาทในสังคม  มีมารยาทในการฟัง  มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์   ซื่อสัตย์  สุจริต   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นการทำงาน มีความตั้งใจ มีความรับผิดชอบ
กล้าแสดงออก รักการอ่าน รักความเป็นไทยรักการทำงานและมีจิตสาธารณะ


รหัสตัวชี้วัด

ต 1.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4   

ต 1.2  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3, ป.6/4, ป.6/5 

ต 1.3  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ต 2.1  ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3

ต 2.2  ป.6/1, ป.6/2 

ต 3.1  ป.6/1 

ต 4.1  ป.6/1 

ต 4.2  ป.6/1    

รวมทั้งหมด 20 ตัวชี้วัด

 

รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

รายวิชาพื้นฐาน

อ11101  ภาษาอังกฤษ                 จำนวน   40   ชั่วโมง

                อ12101  ภาษาอังกฤษ                     จำนวน   40   ชั่วโมง

                อ13101  ภาษาอังกฤษ                     จำนวน   40   ชั่วโมง

                อ14101  ภาษาอังกฤษ                     จำนวน   40   ชั่วโมง

                อ15101  ภาษาอังกฤษ                     จำนวน   40   ชั่วโมง

                อ16101  ภาษาอังกฤษ                     จำนวน   40   ชั่วโมง


รายวิชาเพิ่มเติม

                     -คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ท11201  ร้อยกรองของเด็ก                                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1                                                                                                                          เวลา  40  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

                อ่าน  พูด  และเขียนตามบทร้องเล่นและบทกล่อมเด็ก  หรือบทร้อยกรองสั้น ๆ

                อ่านออกเสียง  ท่องบทกล่อมเด็กและบทร้องเล่น  คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

                มีนิสัยรักการอ่าน  มีมารยาทในการอ่านและการเขียน  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด
มีความรับผิดชอบและรักษาความเป็นไทย

ผลการเรียนรู้

                1. อ่านออกเสียงบทร้องเล่นและบทกล่อมเด็ก

                2. ท่องบทกล่อมเด็กและบทร้องเล่น

                3. มีนิสัยรักการอ่านและมีมารยาทในการอ่าน

                4. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด

                5. มีมารยาทในการเขียน

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้

อธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ท12201  วรรณกรรมนำชีวิต                                                                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  2                                                                                                                          เวลา  40  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

                ความหมายของคำ  คำคล้องจอง  ข้อความ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ อ่านจับใจความจากบทกล่อมเด็ก  นิทาน  บทร้อยกรอง  และบทดอกสร้อยสุภาษิต

                อ่านออกเสียงคำ  คำคล้องจอง  ข้อความ  และบทร้อยกรองง่าย ๆ อธิบายความหมายของคำและข้อความที่อ่าน  ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน

                มีมารยาทในการอ่าน  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด
การแก้ปัญหา  และการใช้ทักษะชีวิต

ผลการเรียนรู้

                1. อ่านออกเสียงบทกล่อมเด็ก  นิทาน  บทร้อยกรอง  และบทดอกสร้อยสุภาษิตได้ถูกต้อง

                2. อธิบายความหมายของคำและข้อความจากเรื่องที่อ่าน

                3. ตั้งคำถามและตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน

                4. มีมารยาทในการอ่าน

                5. ระบุข้อคิดที่ได้จากการอ่าน  เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ท13201  ภาษาวรรณศิลป์                                                                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                                                                                                                           เวลา  40  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................................

                อ่าน ฟัง เล่า  อภิปรายเกี่ยวกับข้อความ  เรื่องสั้น  นิทาน ข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนบทร้อยกรอง   อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจนำมาเขียนแผนภาพโครงเรื่อง  นำมาเล่าเรื่องย่อ  และแสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องราวต่าง ๆ ที่อ่านได้

มีมารยาทในการอ่าน  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่างพอเพียง  มุ่งมั่นในการทำงาน  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด
การแก้ปัญหา  และการใช้ทักษะชีวิต  นำความรู้ที่ได้จากการอ่านนำไปใช้ตัดสินใจ  แก้ปัญหาใน
การดำเนินชีวิต

ผลการเรียนรู้

                1. อ่านออกเสียงเรื่องสั้นได้ถูกต้อง  คล่องแคล่ว

                2. อธิบายความหมายของคำและข้อความจากเรื่องสั้น

                3. เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องสั้น  นิทาน

                4. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องที่อ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

                5. แสดงบทบาทสมมุติจากเรื่องที่อ่าน 

                6. พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและร่วมกันอภิปราย

                7. อ่านจับใจความเกี่ยวกับข่าวและเหตุการณ์ในชีวิตประจำวัน

                8. สรุปสาระสำคัญจากการอ่านข่าวสารต่าง ๆ เช่น ใคร  ทำอะไร  ที่ไหน  อย่างไร

                9. อ่านจับใจความเกี่ยวกับบทร้องกรองได้อย่างคล่องแคล่ว

                10. สรุปสาระสำคัญจากการอ่านบทร้องกรอง

                11.  ตอบคำถามจากบทร้อยกรองต่าง ๆ

                12. สรุปข้อคิดจากบทร้อยกรองและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ท15201  วรรณกรรมบ้านแหลม                                                                             กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                                                                                          เวลา  40  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................

                หลักเกณฑ์การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง การอ่านบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะ  โดยเน้นการอ่านได้คล่องแคล่ว รวดเร็ว ถูกต้องตามอักขรวิธี มีวรรคตอน ใช้น้ำเสียงได้เหมาะสมกับเรื่องที่อ่าน  และการอ่านจับใจความวรรณกรรมท้องถิ่น  การเขียนย่อความจากเรื่องที่อ่าน  เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  จับใจความและพูดแสดงความรู้  ความคิดในเรื่องที่ฟังและดู การพูดลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานและลำดับเหตุการณ์ ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่น และวรรณกรรมตามความสนใจ

                อ่านออกเสียงได้ถูกต้อง คล่องแคล่ว รวดเร็ว สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกจากเรื่อง
ที่อ่านได้  สามารถจับใจความสำคัญ  แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น  วิเคราะห์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เขียนย่อความ  เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้ตรงตามเจตนา พูดแสดงความรู้ ความคิดเห็นและความรู้สึก ตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังและดู
พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา  เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่น สรุปเรื่องจากวรรณกรรมที่อ่าน  ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรม
ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง และอธิบายคุณค่าของวรรณกรรม

                มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ  มีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด

ผลการเรียนรู้

                1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง

                2. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

                3. วิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้

                4. เขียนย่อความจากเรื่องที่อ่านได้

                5. เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นได้

                6. พูดแสดงความรู้  ความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดู

                7. ตั้งคำถามและตอบคำถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟังและดู

                8. พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

                9. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถิ่นได้

            10. สรุปเรื่องจากวรรณกรรมที่อ่านได้

            11. ระบุความรู้และข้อคิดจากการอ่านวรรณกรรมได้

            12. อธิบายคุณค่าของวรรณกรรมได้

            13. มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  และมีจิตสาธารณะ

            14. มีมารยาทในการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดูและการพูด

รวมทั้งหมด  14  ผลการเรียนรู้

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ท16201  นิราศเมืองเพชร                                                                           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                                                                                                                           เวลา  40  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................

                ฝึกทักษะทางภาษา  ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  โดยศึกษาวรรณกรรมนิราศเมืองเพชร  ตลอดจน       บทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองที่เกี่ยวข้อง  ศึกษาความหมายของคำ  คำขวัญ  ตั้งคำถาม  ตอบคำถาม  คำสุภาพ  บทร้อยกรอง

                เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  เห็นคุณค่าวรรณกรรม  นิราศเมืองเพชร  นำความรู้ที่ได้ไปใช้
ในชีวิตจริง  เห็นคุณค่าจากความไพเราะและความงามของวรรณกรรมที่ศึกษา

ผลการเรียนรู้

                1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว  บทร้อยกรองได้ถูกต้อง

                2. อธิบายความหมายของคำ  ประโยค  และข้อความที่เป็นโวหารในนิราศเมืองเพชร

                3. ตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่านได้

                4. จับใจความสำคัญจากเรื่องนิราศเมืองเพชร

                5. เขียนเรื่องสั้นตามแนวจากเรื่องนิราศเมืองเพชร

                6. เขียนแผนภาพโครงเรื่องจากเรื่องสั้นที่แต่ง

                7. พูดแสดงความรู้ ความเข้าใจจุดประสงค์ของเรื่องที่ฟังและดูจากหนังสือนิราศเมืองเพชร

                8. รวบรวมคำภาษาถิ่นในนิราศเมืองเพชร

                9. อ่านออกเสียงบทร้อยกรองเป็นทำนองเสนาะได้ถูกต้อง

           10. เขียนแผนภาพความคิด ความรู้และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จากเรื่องนิราศเมืองเพชร

           11. นำเสนอเรื่องนิราศเมืองเพชร

           12. มีนิสัยรักการอ่าน

รวมทั้งหมด  12  ผลการเรียนรู้

 

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

ส14201  ถิ่นฐานบ้านแหลม                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4                                                                                                                          เวลา  40  ชั่วโมง

......................................................................................................................................................

                สืบค้นประวัติความเป็นมาของอำเภอบ้านแหลม  อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เส้นทาง
การคมนาคมในการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร  บอกคำขวัญของอำเภอบ้านแหลม  สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ  พรรณไม้  สัตว์ป่าชายเลน  และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศในอำเภอบ้านแหลม  ระบุโครงสร้าง  บทบาทหน้าที่ฝ่ายปกครอง  และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น  เลือกอาชีพ  และลงมือปฏิบัติอาชีพตามที่นักเรียนสนใจ 1  อาชีพ  เข้าร่วมกิจกรรมประเพณี  และวัฒนธรรมของอำเภอ  วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครอง            ส่วนท้องถิ่น  นำเสนอสถานที่สำคัญ  และสถานที่น่าท่องเที่ยวของอำเภอบ้านแหลม  เพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจ  และมีจิตสำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง

ผลการเรียนรู้

1. บอกคำขวัญของอำเภอบ้านแหลม

2. สืบค้นความเป็นมาของอำเภอบ้านแหลม

3. อธิบายสภาพแวดล้อมทางกายภาพของอำเภอบ้านแหลม

4. อธิบายโครงสร้าง  อำนาจ  หน้าที่ของการปกครองส่วนท้องถิ่น

5. ระบุบทบาท หน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น

6. วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. อธิบายเส้นทางคมนาคมในการเดินทางการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น

8. นำเสนอสถานที่ที่สำคัญ และสถานที่น่าท่องเที่ยวของอำเภอบ้านแหลม

9. เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมอำเภอบ้านแหลม

            10. สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวอาชีพต่าง  ๆ ในชุมชน

            11. เลือกอาชีพที่นักเรียนสนใจ 1 อาชีพ และลงมือปฏิบัติตามอาชีพที่สนใจ

            12. สำรวจพรรณไม้และสัตว์ป่าชายเลน

            13. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ในระบบนิเวศ


รวมทั้งหมด  13  ผลการเรียนรู้

 

 

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

                โรงเรียนบ้านแหลมได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น  3 ลักษณะ ดังนี้

4.1 กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ รู้จัก เข้าใจ
รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถวางแผนการเรียน อาชีพ รวมทั้งการดำเนินชีวิตและสังคม ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

                 นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 40 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา แต่โรงเรียนบ้านแหลมจัดกิจกรรมแนะแนวควบคู่กับกิจกรรมวิจัยของนักเรียน จึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมแนะแนว
20 ชั่วโมง และกิจกรรมวิจัยของนักเรียน 20 ชั่วโมง

                แนวการจัดกิจกรรมแนะแนว

                                1) สำรวจสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ และธรรมชาติของผู้เรียน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติกิจกรรม แนะแนว

                                2) ศึกษาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนที่ได้จากฐานข้อมูลผู้เรียนรายบุคคล  หรือการสำรวจเพื่อทราบปัญหา ความต้องการและความสนใจ เพื่อนำไปกำหนดสาระและรายละเอียดของกิจกรรมแนะแนว

                                3) กำหนดสัดส่วนของกิจกรรมด้านการศึกษา  การงานและอาชีพ รวมทั้งชีวิตและสังคมให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม โดยยึดสภาพปัญหา ความต้องการ ความสนใจ  ตลอดจนธรรมชาติของผู้เรียนเป็นหลัก ทั้งนี้ครูและผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม

                                4) กำหนดแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว โดยระดับประถมศึกษาจัดเป็นรายปี เมื่อกำหนดสัดส่วนของกิจกรรมในแต่ล่ะด้านแล้ว จะต้องระบุว่าจะจัดกิจกรรมแนะแนวในด้านใด จำนวนกี่ชั่วโมง พร้อมทั้งจะต้องกำหนดรายละเอียดของแต่ละด้านให้ชัดเจนว่า ควรมีเรื่องอะไรบ้าง เพื่อจะได้จัดทำเป็นรายละเอียดของแต่ละกิจกรรมย่อยต่อไป

                                5) การจัดทำรายละเอียดของแต่ละแผนการปฎิบัติกิจกรรม เริ่มตั้งแต่การกำหนดชื่อกิจกรรม  วัตถุประสงค์ เวลา เนื้อหา/สาระ วิธีดำเนินกิจกรรม  สื่อ/อุปกรณ์   และการประเมินผล

                                6) ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติกิจกรรมแนะแนว วัดและประเมินผลและสรุปรายงาน

4.2 กิจกรรมนักเรียน  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองตามศักยภาพ  พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถจัดการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

                                4.2.1  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 40  ชั่วโมง (ระดับประถมศึกษา)  โดยแบ่งเป็น

     -  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 35  ชั่วโมง กิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณะประโยชน์  5  ชั่วโมง

-   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  25  ชั่วโมง  กิจกรรมเพื่อ

สังคมและสาธารณะประโยชน์  15  ชั่วโมง   

แนวการจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี 

การจัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี  มีแนวทางการจัดกิจกรรมตามวิธีการลูกเสือ (Scout Method)

ซึ่งมีองค์ประกอบ  7  ประการ  คือ 

1)  คำปฏิญาณและกฎ  ถือเป็นหลักเกณฑ์ที่ลูกเสือทุกคนให้คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติ

ตามกฎของลูกเสือ  เป็นหลักในการปฏิบัติ  "ไม่ได้ห้ามทำ"  หรือ  "บังคับให้ทำ"  แต่ถ้า "ทำ" ก็จะทำ

ให้เกิดผลดีแก่ตนเอง  เป็นคนดี  ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีเกียรติเชื่อถือได้  ฯลฯ 

2)  เรียนรู้จากการกระทำ  เป็นการพัฒนาส่วนบุคคล  ความสำเร็จหรือไม่สำเร็จของ

ผลงานอยู่ที่การกระทำของตนเอง  ทำให้มีความรู้ที่ชัดเจน และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยตนเองได้  และท้าทายความสามารถของตนเอง

3)  ระบบหมู่     เป็นรากฐานอันแท้จริงของการลูกเสือ     เป็นพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน 

การยอมรับซึ่งกันและกัน  การแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบ  การช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้ประชาธิปไตยเบื้องต้น

4)  การใช้สัญลักษณ์ร่วมกัน  ฝึกให้มีความเป็นหนึ่งเดียวในการเป็นสมาชิกลูกเสือ/

เนตรนารี    ด้วยการให้สัญลักษณ์ร่วมกัน  ได้แก่    เครื่องแบบ  เครื่องหมาย  การทำความเคารพ        รหัสคำปฏิญาณ  กฎ  คติพจน์  คำขวัญ  ธง  เป็นต้น วิธีการนี้จะช่วยให้ผู้เรียนตระหนักและภาคภูมิใจในการเป็นสมาชิกขององค์กรลูกเสือแห่งโลก  ซึ่งมีสมาชิกอยู่ทั่วโลกและเป็นองค์กรที่มีสมาชิกมากที่สุดในโลก

5)  การศึกษาธรรมชาติ คือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในกิจกรรมลูกเสือ ธรรมชาติอันโปร่งใส

ตามชนบท   ป่าเขา   ป่าละเมาะ และพุ่มไม้  เป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งในการไปทำกิจกรรมกับธรรมชาติ  ตั้งค่ายพักแรม หรือตามวาระของการอยู่ค่ายพักแรมตามกฎระเบียบ เป็นที่เสน่หาแก่เด็กทุกคนถ้าขาดสิ่งนี้แล้วก็ไม่เรียกว่าใช้ชีวิตแบบลูกเสือ

6)  ความก้าวหน้าในการเข้าร่วมกิจกรรม   กิจกรรมต่างๆที่จัดให้เด็กทำต้องให้มีความ

ก้าวหน้า       และดึงดูดใจ  สร้างให้เกิดความกระตือรือร้น        อยากที่จะทำและวัตถุประสงค์ในการจัดแต่ละอย่างให้สัมพันธ์กับความหลากหลายในการพัฒนาตนเอง เกมการละเล่นที่สนุกสนาน การแข่งขัน ก็เป็นสิ่งดึงดูดใจและเป็นการจูงใจที่ดี

7)  การสนับสนุนโดยผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่เป็นผู้ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องให้แก่เด็กเพื่อให้เขาเกิด

ความมั่นใจในการที่จะตัดสินใจกระทำสิ่งใดลงไป          ทั้งคู่มีความต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยชี้นำผู้ใหญ่เองก็ต้องการนำพาให้ไปสู่หนทางที่ดี  ให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องและดีที่สุด จึงเป็นการร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ลูกเสือ/เนตรนารี  ได้บำเพ็ญประโยชน์  ตามอุดมการณ์ของลูกเสือ/เนตรนารีตามที่สถานศึกษากำหนด

4.2.2 กิจกรรมชุมนุม    นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม  40  ชั่วโมง

ต่อปีการศึกษา

แนวการจัดกิจกรรมชุมนุม 

                                1) จัดกิจกรรมชุมนุมให้ผู้เรียนดำเนินกิจกรรมได้หลากหลายทั้งรูปแบบภายในและภายนอกห้องเรียน ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมระยะเวลา 1 ภาคเรียน  ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และกิจกรรมมากกว่าระยะเวลา 1 ปีการศึกษา

2) สำรวจความสนใจของผู้เรียนในการเลือกเข้าร่วมชุมนุม

                                3) ครูที่ปรึกษาร่วมกันดำเนินกิจกรรมชุมนุม ตามระเบียบปฏิบัติตามที่สถานศึกษากำหนด

                                4) ถอดประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่กิจกรรม

                                5) ครูที่ปรึกษากิจกรรมประเมินผลตามหลักเกณฑ์การประเมินผล

                                4.2.3 กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการวิจัย   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียน
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์   คิดสังเคราะห์      มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์       สืบเสาะหาความรู้ได้ด้วยตนเอง  และสามารถนำความรู้เชื่อมโยง ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันได้ 

กิจกรรมวิจัย นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมวิจัย 20 ชั่วโมง ต่อปีการศึกษา

แนวการจัดกิจกรรมวิจัย

1) จัดประชุมชี้แจงนักเรียนเกี่ยวกับการทำวิจัย

2) จัดกิจกรรมกระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น โดยปฏิบัติกิจกรรมทดลอง

3) จัดกิจกรรมสำรวจศึกษา โดยใช้วิธีการสำรวจ สอบถาม และปฏิบัติจริง

4) ให้ความรู้ขั้นตอนในการทำวิจัยของนักเรียน

5) นักเรียนปฏิบัติการทำวิจัยตามขั้นตอน

6) นักเรียนเขียนรายงานวิจัย และนำเสนอ


                4.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์           เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความเมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

                นักเรียนประถมศึกษาปีที่1-6 ต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องทุกภาคเรียน/ปี โดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทั้งหมดรวม 60 ชั่วโมง

                แนวการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

เน้นให้ผู้เรียนสำรวจและวิเคราะห์สภาพปัญหาร่วมกัน ออกแบบการจัดกิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรม ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน ร่วมสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม ร่วมรายงานผลพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์สามารถเลือกจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดังนี้

                                1) จัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนเอง โดยผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมตามองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้และประสบการณ์ ซึ่งสามารถจัดกิจกรรมได้ดังนี้

                                                - จัดกิจกรรมภายในโรงเรียน

                                                - จัดกิจกรรมภายนอกโรงเรียน

                                2) จัดกิจกรรมลักษณะโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนนำเสนอการจัดกิจกรรมต่อโรงเรียน เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดทำโครงการ โครงงาน หรือกิจกรรม ซึ่งมีระยะเวลาเริ่มต้น และสิ้นสุดที่ชัดเจน โดยสามารถจัดกิจกรรม ดังนี้

                                                                - จัดกิจกรรมในโรงเรียน

                                                                - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี  ชั้น ป.1-3 (5 ชั่วโมง)

                                                                - กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือ - เนตรนารี  ชั้น ป.4-6 (15 ชั่วโมง)

                                                                - โครงการ/กิจกรรม

                                                                - ศาลาร่มรื่น/ศาลาน่านั่ง

                                                                - อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                                                                - สร้างสรรค์คนดี

                                                                - ส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุด

                                                                - หนูทำได้

                                                                - สุขาน่าใช้

                                                                - รักษ์ต้นไม้

                                                                - พี่ช่วยครูรับน้อง

                                3) จัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรอื่น หมายถึง กิจกรรมที่ผู้เรียนอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ที่จัดกิจกรรมในลักษณะเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โดยผู้เรียนสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ ดังนี้

                                                - ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน

                                                - ร่วมกับหน่วยงานอื่นจัดกิจกรรมนอกโรงเรียน  เช่น  โครงการ/กิจกรรม

                                                                - อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

                                                                - สรรค์สร้างคนดี

                                                                - รักษ์ต้นไม้

แนวทางการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                                การประเมินผลกิจกรรมเป็นกระบวนการการทดสอบความสามารถและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ซึ่งนอกจากพัฒนาความรู้ตามทฤษฎีแล้ว ยังต้องพิจารณาด้านความประพฤติ พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมที่เน้นทักษะ และปฏิบัติด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย และการประเมินตามสภาพจริงโดยกำนดเกณฑ์การประเมิน เป็น "ผ่าน"   และ "ไม่ผ่าน"

                ผ่าน        หมายถึง     ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเกณฑ์ปฏิบัติกิจกรรม และมีผลงาน/
 ชิ้นงาน/คุณลักษณะตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

                ไม่ผ่าน   หมายถึง     ผู้เรียนมีเวลาเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามเกณฑ์ ไม่ผ่านการปฏิบัติกิจกรรม
หรือมีผลงาน/ชิ้นงาน/คุณลักษณะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด


5. เกณฑ์การจบการศึกษา

                   เกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษาของโรงเรียนบ้านแหลม  ดังนี้

                  1.  ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐาน จำนวน  840  ชั่วโมง  และรายวิชาเพิ่มเติม/กิจกรรมเพิ่มเติม  จำนวน  40  ชั่วโมง  ตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแหลมกำหนด
คือไม่ต่ำกว่าระดับ   "1"   ทุกชั้นปี

                 2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียน ระดับ  "ผ่าน"  ขึ้นไปทุกชั้นปี

                 3. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ "ผ่าน" ขึ้นไปทุกชั้นปี

                 4. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และได้รับการตัดสินผลการเรียน "ผ่าน" ทุกกิจกรรม


คณะทำงาน

 

ที่ปรึกษา

1. นายจเร   ลือชัย                               ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม

2. นายจำนอง  วิบูลรังสรรค์             รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลม


คณะทำงาน

  1. นางสาวเรวดี    บุญมีโชติ                                    2. นายประเทือง   สร้อยหลง

  3. นางเสาวนีย์   วิบูลรังสรรค์                                    4. นางสำเนียง   วิบูลรังสรรค์

  5. นางปรียา   โมสุทธิ                                           6. นางวันเพ็ญ   นาคะเวช

  7. นายสุชาติ   ไกรพงศ์ธรรม                                     8. นายยงยุทธ   ช้อยประเสริฐ

  9. นางสาวนฤมล   บัวงาม                                       10. นางนฤมล   ศรีวรรณรัตน์

11. นางจริน   มีชูคุณ                                             12. นางลัดดา   น้อยพ่วง

13. นางวีนา   แก้วกองเงิน                                        14. นางปิยะพร   ศรีพลาวงษ์

15. นางสาวทิพวรรณ   ศรีวิสุทธิกุล                                16. นางอุดมรัตน์   ม่วงคราม

17. นางสาวสุนันทา   จีระสุข                                      18. นางรำพึง   มงคล

19. นางวัชรินทร์    จุฑาพันธ์สวัสดิ์                                 20. นางสาวนุสรณ์    อารมย์สุข

21. นางบุญยิ่ง    ไกรพงศ์ธรรม                                     22. นายพชระ   พลอยทับทิม

23. นางสาวรัตนาภรณ์    เมืองตรีงาม                               24. นางสาวสุดาพร   นามเดช

25. นางสาวเกษมศรี   ปรียานนท์                                   26. นางสาวสุรีรัตน์    พิมพ์ไทย

27. นางอรวรรณ   มาศกุล                                          28. นางสาวมาลินี    เก่าเงิน

29. นางสาวมาลินี   โสดา                                          30. นางสาวสุนิสา    คงอยู่

31. นางสาวกาญจนา   อยู่เย็น                                      32. นางสาววลัยภรณ์  สิงห์น้อย

33. นางสาวจิราพร   ฤกษ์งาม                                       34. นางสาวนุชจรี   รอดจากทุกข์

35. นางสาวกชกร   จินนุพันธ์                                        36. นางสาวดวงพร   สุขโต

images/stories/banlaem idea.gif

 
 
ปฏิทินโรงเรียนบ้านแหลม
คำขวัญโรงเรียน

images/stories/idea.gif

Polls
นักเรียนชอบเรียนในกลุ่มสาระใดมากที่สุด
  
พยากรณ์อากาศ
Link น่าสนใจ
 
         
 
Design by www.ctcracing.de
Impressum Sitemap Top of Page Custom and Turbo Community